Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Teadmiskeskus
Millega tegu?
Olümpiaadid
Koostöö ülikoolidega
Õppimisvõimalused
Füüsika õpikoda
Mälumäng
Huvikool Collegium Eruditionis
LTT - meie teadlik valik!
Sünnipäevad
Huvitavaid linke
Uudised 2008-2010

  Otsing
Täppisotsing  

S.T.I.P.P. - konkurss õpilastsle!

Endiselt on võimalik konkureerida S.T.I.P.P. konkursil 3 valdkonnas:
1) uurimistöö
2) õpilasfirma
3) projekt
Sinu võimalus on saada tehtud töö eest preemiat ja samal ajal vormistada näiteks uurimistööna ka gümnaasiumi lõpueksam.
Kui Sul on idee olemas, aga vormistus teeb muret, siis tule ja räägi! Koos leiame kindlasti lahenduse.
Tähtaeg on endiselt 15. jaanuar 2011, kuid praegu on just paras aeg alustada!

Äriplaani koostamine Õpilasfirmale
Kirjalik Äriplaan on vajalik Õpilasfirma loomise ja tegutsemise põhimõtete tutvustamiseks.
Kirjeldamisel lähtutakse Äriplaani struktuurist. Õpilasfirma juriidiline vorm on osaühing.
Äriplaani kohustuslikud osad:
1. Kokkuvõte: kiire ülevaade sellest, mida ja milliste vahenditega tahetakse saavutada.
2. Õpilasfirma üldandmed: nimi, kontaktandmed, omanikud, juhatuse liikmed.
3. Äriidee. Visioon. Missioon. Slogan. Eesmärgid.
4. Ärikeskkonna analüüs.
5. Alustava Õpilasfirma SWOT analüüs.
6. Toote/teenuse ja tootmise/teeninduse kirjeldus.
7. Turu analüüs: sihtturu ja sihtgrupi kirjeldus.
8. Konkurents: konkurentsiolukorra ja konkurentide analüüs.
9. Turundustegevused: turundusmeetmestiku valik.
10. Personal ja juhtimine: tööjõu vajadus, ametikohtade ja vastutusala kirjeldus.
11. Finantsplaan: müügi-, bilansi-, kasumiaruande prognoos, sh hinnakujundus.
12. Riskianalüüs: kuidas vähendatakse SWOT analüüsis välja toodud nn nõrkade kohtade mõju.
Lisainfo: Kaie Kaarlaid (kaie at e-print dot ee)

Uurimistöö
Uurimistöö kirjutatakse vastavalt Viimsi Kooli uurimistöö kirjutamise juhendile.
Uurimistöö võiks sisaldada järgmisi osi:
• Pealkiri (peaks kajastama töö sisu, olema võimalikult konkreetne, sõnastatud piisavalt kitsalt, vältida tuleks ajakirjanduse stiilis teemade sõnastust)
• Sissejuhatus – kus räägitakse lahti teema valik ja püstitatakse probleem, tuuakse välja töö eesmärgid ja hüpoteesid.
• Kirjanduse ülevaade – kus põhjendatakse probleemi valikut kirjandusallikatele toetudes
• Materjal ja metoodika – kust selgub, mida ja kuidas uuriti (peaks olema võimalikult spetsiifiline, kena oleks, kui suudetakse põhjendada, miks just selline metoodika valiti)
• Tulemused (selles peatükis tuleks esitada saadud andmed võimalikult lakooniliselt ja kompaktselt)
• Tulemuste analüüs ja järeldused (siinkohal on sobilik välja tuua leitud seosed ja nedne võimalikud põjused, samuti kõikvõimalikud ettepanekud, kuidas probleemi võiks edasi uurida
• Kokkuvõte – kust selgub lühidalt kas
– töö alguses püstitatud eesmärk saavutati ja hüpoteesid leidsid kinnitust,
– millised on peamised tulemused ja järeldused,
– millised on võimalikud edasised uurimissuunad
• Võõrkeelne lühikokkuvõte 1 lk (10.-12. kl)
• Kasutatud kirjanduse loetelu
• Lisad (vajadusel)
Lisainfo: Peeter Sipelgas (peeter dot sipelgas at viimsi dot edu dot ee)

Projekt
Projekti esitamiseks tuleb koostada projektiplaan järgmistest punktidest lähtuvalt:
PROJEKTI PLAAN
1. MÄÄRATLUS
1.1.Taust ja põhjendus
- projektiga lahendatava probleemi kirjeldus
- ülevaade hetkeolukorrast (praegune asjade seis, viide SWOT analüüsile)
Põhjendus, miks projekti vajatakse?
1.2. Eesmärgid ja ülesanne
- projekti ülesanne (ühe lausega, mida tehakse, mis sünnib projekti lõpuks)
- eesmärgid (missugust mõju ülesande täitmisel soovitakse saavutada projekti lõpuks? 3-4 eesmärki)
Millist muutust/mõju projekti abil saavutatakse? Milliste indikaatoritega kontrollitakse ülesande ja eesmärkide saavutamist?
1.3. Sihtrühm ja kasusaajad
- sihtrühm ja selle kasu (kellele projekti tulemus on suunatud? Piiritleda määravate tunnuste alusel, nt iga, sugu jm)
Kelle projekt?
1.4. Teostamise strateegia
- kellega koostöös tulemus valmib? (Kes on peamised koostööpartnerid? milles koostöö seisneb?)
- milline on avalikkuse teavitamise strateegia (reklaamistrateegia, suhtekorralduse strateegia)
Kuidas tulemuseni jõutakse?
1.5. Tulemuse kirjeldus ja piiritlus
- projektiga ettevalmistatava süsteemi, ürituse, toote/teenuse täpsem kirjeldus
2. PROJEKTI TEGEVUSED
2.1. Tegevusvaldkonnad
- millised on peamised iseseisvalt koordineeritavad tegevusvaldkonnad?
- mis on tulemuse seisukohalt kõige töömahukam, olulisem, kriitilisem tegevusvaldkond?
Millistest osadest projekt koosneb?
2.2. Teostamisprotsess ja ajagraafik
- projekti teostamise algus- ja lõppkuupäev
- põhisündmuse aeg ja ajastuse põhjendus
- vaheetappide kestus (kuudes/nädalates) ja kirjeldus
3. PROJEKTORGANISATSIOON
3.1. Projektrühm
Missugune on projektijuhi ja projektiliikmete roll?
- projekti põhitööde loetelu (sama valdkonna eest vastutajate täpsem tööülesannete piiritlus)
- vastutus ja volitused
- töökoormus
- tööperiood
Kes otseselt on seotud projektitööga?
Lisainfo: Karmen Paul (karmen dot paul at viimsi dot edu dot ee)