Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Üldinfo
Ajalugu
Kontakt
Traditsioonid
Kooli hümn
Koolivorm
Viimsi Kooli Fond
Isikuandmete töötlemise põhimõtted
Põhikiri
Rekvisiidid
Toetuste taotlemine
Ruumide rentimine
Raamatukogu
Koolisöökla

  Otsing
Täppisotsing  

Viimsi Kooli Fondi toetuse taotlemise kord

 Kinnitatud Viimsi Keskkooli Fondi Nõukogu poolt 30.04.2014

SA VIIMSI KOOLI FONDIST TOETUSE TAOTLEMISE TINGIMUSED JA KORD

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Käesolev kord sätestab SA Viimsi Keskkooli Fondi (edaspidi fond) vahenditest ühekordsete toetustena eraldatavate toetuste või stipendiumide (edaspidi toetus) taotlemise, taotluste läbivaatamise ning toetuste andmise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise tingimused ja korra (edaspidi kord).
1.2. Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, mille toetuse taotleja esitab toetuste määramise komisjonile (edaspidi komisjon) .

2. TOETUSE VALDKONNAD
2.1. Toetust saab fondist taotleda järgmiste valdkondade tegevusteks:
2.1.1. Õppekava rakendustegevus
2.1.2. Sporti ja tervist edendav tegevus
2.1.3. Kultuuritegevus
2.2. Toetuse määramisel lähtutakse järgmistest kriteeriumidest:
2.2.1. Tegevus, millele toetust taotletakse, on suunatud Viimsi Keskkooli õpilastele üldreeglina vähemalt ühe klassiastme ulatuses.
2.2.2. Projekti läbiviijaks on punktis 3 nimetatud toetuse taotleja.

3. TOETUSE TAOTLEJA
3.1. Fondist võib toetust taotleda:
3.1.1. Viimsi Keskkooli töötaja
3.1.2. Viimsi Keskkooli õpilane
3.1.3. Viimsi Keskkooli õpilase vanem
3.1.4. Viimsi Keskkooli vilistlane

4. TOETUSTE MÄÄRAMISE KOMISJON
4.1. Toetuste määramise komisjoni (edaspidi komisjon) kinnitab Fondi juhatus hiljemalt taotlusvooru lõppemise kuupäevaks.
4.2. Komisjoni kuuluvad:
4.2.1. fondi juhatuse liige
4.2.2. fondi nõukogu liige
4.2.3. iga kooliastme õppejuht
4.2.4. üks hoolekogu esindaja
4.3. Komisjon valib esimehe.

5. TOETUSE TAOTLEMINE
5.1. Toetuse taotlemise aluseks on taotlusvorm (Lisa 1).
5.2. Toetuse taotlusvormi kinnitab fondi juhatus hiljemalt jooksva aasta 1. septembriks.
5.3. Toetuse taotlusvormis peavad olema märgitud:
5.3.1. Taotleja nimi, aadress ja kontaktandmed (telefoni ja e-posti number)
5.3.2. Taotletava toetuse suurus ja kasutamise aeg
5.3.3. Taotleja pangarekvisiidid
5.3.4. Tegevuse nimi ja kirjeldus (valdkond, mõjuala, eesmärk, meeskond, osalejad või sihtgrupp ja selle suurus, tegevuskava koos ajalise jaotusega, oodatav tulemus, eelarve)
5.3.5. Kuupäev ja taotleja allkiri
5.4. Taotluste esitamise tähtaeg on jooksva aasta 10. oktoober. Kui taotluse esitamise viimane päev on riiklik püha või puhkepäev, siis on tähtajaks sellele järgnev tööpäev.
5.5. Taotlusvoor kuulutatakse välja vähemalt üks kuu enne taotluste esitamise tähtpäeva.
5.6. Fondil on õigus taotlusvoor jätta välja kuulutamata juhul, kui Fondi rahaline seis ei luba taotlusvooru läbi viia andes sellest teada Viimsi Keskkooli kodulehel vähemalt jooksva aasta 10. septembriks.
5.7. Taotleja saadab taotluse jooksva aasta 10. oktoobriks e-posti aadressile fond@viimsi.edu.ee.
5.8. Komisjon vaatab taotlused läbi vähemalt ühe kuu jooksul peale taotluste esitamise tähtaega.

6. TOETUSE LÄBIVAATAMINE JA MÄÄRAMINE
6.1. Komisjon nummerdab kõik tähtajaks esitatud taotlused.
6.2. Taotluste läbivaatamine toimub kahes voorus.
6.2.1. Vastavushindamine
6.2.2. Sisuline hindamine
6.3 Tingimustele vastanud taotlejad kutsutakse kaitsmisele komisjoni poolt määratud ajal.
6.4 Kui taotleja ei ilmu määratud ajal taotluse kaitsmisele, käsitleb komisjon seda loobumisena ja toetust ei määra.
6.5 Komisjon hindab taotlusi pärast kaitsmist taotluste hindamismudeli järgi (Lisa 2)
6.6 Toetuse andmisest või mitteandmisest teavitab komisjoni esimees taotlejat e-posti teel 5 päeva jooksul alates otsuse tegemise päevast.
6.7 Komisjonil on õigus taotlust, mis on ületanud nõutud miinimumpunktisumma ning kvalifitseerub rahastamisele, mitte rahuldada või vähendada toetuse mahtu, juhul kui taotlusvooru rahaline maht on ammendunud.
6.8 Komisjon ei menetle taotlusi,
6.8.1 mis on esitatud pärast taotluse aluseks oleva sündmuse toimumist.
6.8.2 milles taotletakse toetust tegevuste jaoks, mille jaoks on täies mahus ette nähtud vahendid kooli või muust eelarvest.
6.8.3 mille eesmärk on teenida tulu.
6.9 Komisjon on otsustusvõimeline, kui osaleb vähemal kaks kolmandikku (ehk viis) komisjoni liikmetest.

7. LEPINGU SÕLMIMINE
7.1. 10 päeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast sõlmib fondi esindaja fondi ja toetuse saaja vahel lepingu (Lisa 3), milles sätestatakse:
7.1.1. Toetuse saaja
7.1.2. Tegevuse kirjeldus
7.1.3. Toetuse üleandmise viis, tähtaeg ja maksegraafik
7.1.4. Toetuse kasutamise seire tingimused
7.1.5. Sanktsioonid rikkumise korral
7.1.6. Toetuse kasutamise aruande esitamise aeg ja kord.
7.1.7. Toetuse taotlus, mis on lepingu lahutamatu osa.
7.2. Kui pooled lepingu sõlmimisel kokkuleppele ei jõua, loetakse menetlus toetuse taotlemiseks lõppenuks ja toetust ei eraldata.

8. TOETUSE MAKSMINE
8.1. Toetuse maksmise aluseks on leping.
8.2. Toetus kantakse taotleja arvele lepingus sätestatud maksegraafiku alusel või tasutakse fondile esitatud arved lepingus märgitud summa ulatuses.

9. ARUANDLUS JA SEIRE
9.1. Toetuse saaja on kohustatud esitama fondile aruande toetuse kasutamise kohta ühe kuu jooksul peale toetuse saanud projekti lõppemist.
9.2. Toetuse saaja on kohustatud küsima kirjalikku tagasisidet tegevuses osalejatelt või sihtgrupilt.
9.3. Aruande aluseks on vastav aruande vorm (Lisa 4).
9.4. Seiret eraldatud toetuse sihtotstarbelise kasutamise üle teostab fondi juhatus.
9.5. Toetuse mittesihtotstarbelise kasutamise või toetuse kasutamatajätmise ilmnemise korral on fondi juhatusel õigus:
9.5.1. Peatada toetuse eraldamisega seotud toimingud;
9.5.2. Nõuda mittesihipäraselt kasutatud summa tagastamist
9.5.3. Keelduda edaspidi rikkujale toetuse eraldamisest.

10. LÕPPSÄTTED
10.1. Kord avaldatakse Viimsi Kooli kodulehel.
10.2. Kord jõustub järgmisel päeval peale avalikustamist.


Margit Võsu
SA Viimsi Keskkooli Fondi juhatuse esimees
 

Lisad

Lisa 1 (doc) ja Lisa 1(pdf)

Lisa 2 (doc) ja Lisa 2 (pdf)

Lisa 3 (doc) ja Lisa 3 (pdf)

Lisa 4 (doc) ja Lisa 4 (pdf)