Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolipere
Juhtkond
Nõukoda
Koostöökojad
Õpetajad
Tugispetsialistid
Halduspersonal
Klasside postiloendid
Vanematekogu
Õpilasesindus
Hoolekogu
Hoolekogu 2019/2020
Hoolekogu 2018/2019
Hoolekogu 2017/2018
Hoolekogu 2016/2017
Hoolekogu 2015/2016
Hoolekogu õppeaastal 2014/2015
Hoolekogu õppeaastal 2013/2014
Hoolekogu õppeaastal 2012/2013
Hoolekogu õppeaastal 2011/2012
Hoolekogude töökord
Vilistlased
Tervisenõukogu

  Otsing
Täppisotsing  

Hoolekogu õppeaastal 2011/2012

Viimsi Keskkooli hoolekogu aruanne 2011/2012 õppeaasta kohta


Viimsi Vallavolikogu 09.11.2010 määruse nr 29 „Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude
töökord“ § 21 lg 1 kohaselt koostatud Viimsi Keskkooli hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruanne.
Aruande ajavahemik: 01.09.2011 kuni 30.08.2012
Aruande koostaja: hoolekogu esimees Vaike Murumets
Heaks kiidetud hoolekogu 30.08.2012 koosolekul.


I. Üldist
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (edaspidi PGS) § 73 lg 1 kohaselt on kooli hoolekogu alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.
Viimsi Keskkooli hoolekogu töö aluseks on lisaks seadusele ka PGS § 73 lg 1 kolmanda lause alusel kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 09.11.2010 määrus nr 29 „Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökord“ (edaspidi töökord). Õppeaasta jooksul pidas hoolekogu 6 koosolekut (26.09.2011, 06.12.2011, 03.01.2012, 27.03.2012, 12.06.2012 ja 30.08.2012). Hoolekogu koosolekute protokollid on leitavad kooli dokumendiregistris.


II. Hoolekogu koosseis:
Alates 28.12.2010 (Viimsi Vallavalitsuse 28.12.2010 korraldus nr 913)
Vaike Murumets – hoolekogu esimees
Rein Leipalu – hoolekogu aseesimees
Katre Eljas-Taal
Madis Saretok
Sirli Vaht
Raivo Kuusk
Aivar Rauam – volitused lõppesid 22.06.2012 töökorra § 13 lg 4 p 1 alusel
Ülle Pinnonen
Janek Murakas
Martin Siimann – volitused lõppesid 22.06.2012 töökorra § 13 lg 4 p 4 alusel
Kairi Uuk


III. Õppeaasta jooksul hoolekogu poolt peamiselt arutatud teemad
a. Valla koolivõrgu arengukava ja Viimsi Keskkooli arengukava
2011. a sügisel moodustas Viimsi Vallavalitsus töögrupi, mille eesmärgiks oli Viimsi valla koolivõrgu arengukava väljatöötamine. Töögruppi kuulusid ka kaks Viimsi Keskkooli hoolekogu liiget – Katre Eljas-Taal ja Madis Saretok. Kuigi töögrupi moodustamise ajal oli kavas arengukava kehtestamine veel 2011. aasta jooksul (vt hoolekogu 26.09.2011 koosoleku protokolli p 1), ei ole selleni seni jõutud. Üheks põhjuseks võib seejuures pidada Püünsi Kooli õpilaste vanemate vastuseisu vallavalitsuse kavale muuta kõik Viimsi valla mandriosa põhikoolid, sh Püünsi Kool 6-klassilisteks ja luua 7.-9. klassidele üks progümnaasium. 2011/12 õa alguses väljendatud plaanid ei ole realiseerunud ka Miiduranna nn Tulevikukooli loomise osas, mh seetõttu, et selleks kavandatud Bastioni kinnistu osutus detailplaneeringu menetlemise käigus kooli rajamiseks ebasobivaks. Lisaks on koolivõrgu arengukava väljatöötamisele mõju avaldanud ka üleriigilised hariduspoliitilised tegurid, eelkõige käimasolev riigi koolivõrgu korrastamine ja rahastamise põhimõte muutmine. Viivitused valla koolivõrgu arengukava uuendamisel on olnud takistuseks ka kooli arengukava uuendamisele.
b. Kooli õppekava
i. Reaalained
Hoolekogu arutas oma koosolekutel korduvalt võimalusi reaalainete, eriti matemaatika õpetamise kvaliteedi parandamiseks. Hoolekogu liige Katre Eljas-Taal viis 9. klassi vanemate hulgas läbi vastavateemalise küsitluse. Kooli juhtkond möönis probleemide olemasolu ja lubas omalt poolt anda oma parima, et reaalainete õpetamise kvaliteet paraneks.
ii. Kehaline kasvatus
Hoolekogu juhtis vallavalitsuse tähelepanu sellele, et kehalise kasvatuse läbiviimiseks puuduvad koolis vajalikud vahendid, eelkõige staadion ja seetõttu ei ole võimalik riikliku õppekava täitmine täies mahus. Kooli juhtkonna tähelepanu juhiti sellele, et uues õppekavas ettenähtud kehalise kasvatuse põhiaine orienteerumise õpetamist ei ole samuti toimunud, kuigi see aine ei vaja nii mahukaid vahendeid kui kergejõustik. Samuti juhtis hoolekogu tähelepanu sellele, et kehalise kasvatuse tundides ei pöörata piisavalt tähelepanu raskemate alade (eelkõige suusatamine) tehnika õpetamisele, vaid eeldatakse, et ka need õpilased, kes kehalise kasvatuse tunnis esimest korda suuskadel on, saavad selle iseenesest selgeks. Kooli juhtkond kinnitas, et on valmis selles osas, milles olemasolevad vahendid seda võimaldavad, pöörama rohkem tähelepanu kehalise kasvatuse kvaliteedi tõstmisele.
c. Sihtasutus Viimsi Keskkooli Fond
Hoolekogu arutas korduvalt Sihtasutusega Viimsi Keskkooli Fond seotud küsimusi, sest selle sihtasutuse põhikirja kohaselt nimetab sihtasutuse nõukogu liikmed Viimsi Keskkooli hoolekogu. 12.06.2012 toimunud koosolekul nimetas hoolekogu fondi nõukogu uuteks liikmeteks Katre Eljas- Taali, Rein Leipalu ja Janek Muraka. Hoolekogu juhtis kõigi sihtasutusega seotud isikute tähelepanu vajadusele tagada sihtasutuse tegevuses nii sisuline kui ka vormiline korrektsus ja välistada huvide konflikti kahtlused.
d. Hoolekogu moodustamise kord ja töökord
Hoolekogu arutas korduvalt ka seda, kuidas tagada hoolekogu tulemuslikum töö ja tegi Viimsi Vallavolikogule ja -valitsusele ettepaneku muuta nii hoolekogu moodustamise korda kui ka töökorda (vt 12.06.2012 koosoleku protokoll p 3).
e. Direktori konkurss
20.04.2012 moodustas Viimsi Vallavalitsus komisjoni Viimsi Keskkooli direktori konkursi läbiviimiseks. Hoolekogu liikmetest kuulus komisjoni Vaike Murumets. 08.06.2012 toimunud vallavalitsuse ja hoolekogu ühiskohtumisel kolme direktori kandidaadiga osalesid hoolekogu liikmetest Katre Eljas- Taal, Janek Murakas ja Ülle Pinnonen. 26.06.2012 kinnitas Viimsi Vallavalitsus Viimsi Keskkooli direktoriks alates 01.09.2012 kooli senise arendusdirektori Karmen Pauli. Viimsi Keskkooli hoolekogu tänab senist direktorit Leelo Tiisvelti pikaajalise tulemusliku koostöö eest ja loodab, et uue direktoriga sujub koostöö vähemalt sama edukalt.


IV. Plaanid uueks õppeaastaks
2012/2013 õppeaastal kavatseb hoolekogu jätkata talle seaduses pandud kohustuste täitmist, lähtudes seejuures oma tööplaanist.