Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolipere
Juhtkond
Õpetajad
Tugispetsialistid
Halduspersonal
Klasside postiloendid
Vanematekogu
Õpilasesindus
Hoolekogu
Hoolekogu 2018/2019
Hoolekogu 2017/2018
Hoolekogu 2016/2017
Hoolekogu 2015/2016
Hoolekogu õppeaastal 2014/2015
Hoolekogu õppeaastal 2013/2014
Hoolekogu õppeaastal 2012/2013
Hoolekogu õppeaastal 2011/2012
Hoolekogude töökord
Vilistlased
Tervisenõukogu

  Otsing
Täppisotsing  

Hoolekogu koosolek 26. november 2012

Kuupäev: 26.11.2012
Algus: 18.00
Lõpp: 21.00
Juhataja: Karmen Paul, Katre Eljas-Taal
Protokollija: Cathy Tullkvist
Osalejad: Martti Vaidla, Rita Veskimeister, Margus Paeorg, Hjalmar Konno, Mati Mätlik,
Rein Leipalu, Madis Saretok, Katre Eljas-Taal, Kristina Kams, Kadri Troost, Andre Laine,
Aivo Vanem, Alge Ilosaar, Kirsi Rannaste, Grete Jurgenson, Cathy Tullkvist
Puudusid: -
Kutsutud:

Viimsi valla noorsoo- ja haridusameti esindaja Kadi Bruus


 Päevakord:
1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
2. Hoolekogu tegevuskava kinnitamine 2012/13.õppeaastaks
3. Arvamuse avaldamine kooli põhimääruse muudatuste kohta
4. Arvamuse avaldamine õpilaste vastuvõtu tingimuste ja korra kohta
5. Viimsi valla haridusasutuste võrgu arengukava arutelu
6. Hoolekogu esindaja nimetamine atesteerimiskomsjoni
7. Nõusoleku andmine suurema pikapäevarühma täitumise ülemise piirnormi kehtestamiseks
1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
Karmen Paul viis läbi hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimised. Esimehe kandidaatideks esitati Katre Eljas-Taal, Rein Leipalu ja Mati Mõtlik. Aseesimeheks esitati Rein Leipalu ja
Mati Mõtlik. Esimehe ja aseesimehe hääletamine oli salajane. Peale esimehe valimist võttis hoolekogu koosoleku juhtimise üle Katre Eljas-Taal.
 

Otsustati:
1) Hoolekogu esimeheks valiti häälteenamusega Katre Eljas –Taal
2) Hoolekogu aseesimeheks valiti häälteenamusega Mati Mõtlik
2. Hoolekogu tegevuskava kinnitamine 2012/13. õppeaastaks
Ettepanekud tegevuskava täiendamiseks:
1. Algatada ajurünnak konkreetsetele probleemidele (leida kitsaskohad koolis), sõnastada eesmärgid probleemide lahendamiseks ning leppida kokku vastutajad. Katre Eljas-Taal saadab eelmise hoolekogu tegevuskava meili teel hoolekogu liikmetele tutvumiseks.
2. Ajurünnaku läbiviimiseks, eesmärkide sõnastamiseks ja tegevuste väljatöötamiseks lisada olemasolevale tegevuskavale üks lisakoosolekuaeg 14.01.2013.
3. Saata hoolekogu koosoleku protokolli Moodle link klassiesindajate poolt edasi vanematekogule ning lähtudes vajadusest määratakse vanematekogu koosolekute kordade arv (mitte vähem kui üks kord aastas) aastas. Esimese koosoleku soovitatav aeg märsti lõpp, aprilli algus, mis lisatakse ka hoolekogu tegevusplaani.
3. Arvamuse avaldamine Viimsi kooli põhimääruse muudatuste kohta Viimsi Kooli direktor Karmen Paul tutvustas kooli põhimääruse muudatusettepanekuid.
Otsustati: kiita heaks Viimsi kooli põhimääruse muudatused peale hoolekogu esitatud täiendavaid muudatusettepanekuid.
4. Arvamuse avaldamine õpilaste vastuvõtu tingimuste ja korra kohta Karmen Paul tutvustas kooli õpilaste vastuvõtu tingimuste ja korra muudatusettepanekuid.
Otsustati: kiita õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord heaks.
5. Viimsi valla haridusasutuste võrgu arengukava arutelu
Katre Eljas-Taal tutvustas Viimsi valla haridusasutuste võrgu arengukava muutmise töögrupi tulemusena koostatud arengustsenaariume. Karmen Paul tutvustas kooli poolt tehtud SWOT analüüsi neljandale arengustsenaariumile. Hoolekogu tutvus kõigi nelja stsenaariumiga ning nendega kaasnevate riskide ja probleemidega.
Otsustati: Hoolekogu pooldab III arengustsenaariumit, kus Viimsi keskkool reorganiseeritakse alates 2014/15 õppeaastast järk-järgult üle progümnaasium-gümnaasiumiks
ning tööd alustavad neli kodulähedast põhikooli (1-6. kl), kuna see on kõige ratsionaalsem, kohtleb kõiki Viimsi valla lapsi võrdselt ning annab kõigile võimaluse saada kvaliteetne
põhiharidus (I-III aste) koduvallas.
6. Hoolekogu esindaja nimetamine atesteerimiskomsjoni Karmen Paul palus nimetada üks hoolekogu esindaja õpetajate atesteerimiskomisjoni.
Otsustati: Hoolekogu valis häälteenamusega hoolekogu esindajaks Rein Leipalu ja  asendusliikmeks Mati Mõtliku.
7. Nõusoleku andmine suurema pikapäevarühma täitumise ülemise piirnormi kehtestamiseks
 

Karmen Paul andis teada, et seadusega on lubatud pikapäevarühma maksimumsuurus 24 õpilast, kuid reaalselt on nimekirjas rohkem õpilasi. Samas kõik nimekirjas olevad õpilased ei käi iga päev kohal, st kohal on reaalselt kuni 24 õpilast. Seni ei ole taoline pikapäevarühma korraldus, kus nimekirjas on rohkem lapsi, kui reaalselt kohal, probleeme tekitanud.
Pikapäevarühma õpilaste arvu suuruse muutmiseks on vaja hoolekogu nõusolekut. Kool palub luba suurendada pikapäevarühma suurust.
Otsustati: Hoolekogu lubab suurendada pikapäevarühma õpilaste arvu kuni 36-ni, klausliga, et korraga ei ole kohal reaalselt rohkem kui 24 õpilast.