Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolipere
Juhtkond
Õpetajad
Tugispetsialistid
Halduspersonal
Klasside postiloendid
Vanematekogu
Õpilasesindus
Hoolekogu
Hoolekogu 2018/2019
Hoolekogu 2017/2018
Hoolekogu 2016/2017
Hoolekogu 2015/2016
Hoolekogu õppeaastal 2014/2015
Hoolekogu õppeaastal 2013/2014
Hoolekogu õppeaastal 2012/2013
Hoolekogu õppeaastal 2011/2012
Hoolekogude töökord
Vilistlased
Tervisenõukogu

  Otsing
Täppisotsing  

Hoolekogu koosolek 14. jaanuaril 2013

Viimsi Kooli Hoolekogu koosolek
Kuupäev: 14.01.2013
Algus: 18.00
Lõpp: 21.00
Juhataja: Katre Eljas-Taal
Protokollija: Katre Eljas-Taal
Osalejad: Martti Vaidla, Rita Veskimeister, Margus Paeorg, Hjalmar Konno, Mati
Mätlik, Rein Leipalu, Madis Saretok, Katre Eljas-Taal, Kristina Kams, Kadri Troost,
Andre Laine, Alge Ilosaar, Kirsi Rannaste, Lauri Randma
Puudusid: Cathy Tullkvist, Aivo Vanem
Kutsutud:
Viimsi Kooli direktor Karmen Paul

Päevakord:
1. Hoolekogu tegevusprogrammi ülevaatamine ja uue programmi koostamine, vajadusel uute probleemide identifitseerimine ja lahenduste leidmine.


Enne koosolekut oli kõigil hoolekogu liikmetel palutud oma klassiastmest koondada kooliga seotud probleemid ning need edastada Katre Eljas-Taalile. Selle tulemusena
moodustus esialgne nimekiri probleemidest, mida hoolekogu oma koosolekul asus läbi arutama. Arutelu tulemusena moodustus konkreetsem, paremini sõnastatud ning
grupeeritud probleemide nimekiri. Ajapuudusel probleemidele lahenduste leidmiseni ei jõutud, mistõttu lahenduste ja vastutajate leidmine jääb järgmise koosoleku teemaks.
Koosoleku tulemusena kaardistatud peamised probleemid on järgmised:
ebaühtlane õpetamise/metoodika kvaliteet
turvalisus ja järelevalve koolikorra jälgimise üle kooliterritooriumil ja selle ümbruses vajab edasiarendamist
reaalainete ebaühtlane kvaliteet
ebaühtlane infovahetus kooli ja kodu vahel
puudulik infrastruktuur (staadioni ja kahe koolihoone vahelise kõnnitee puudumine). Lisaks kaardistati jätkuvalt vajalikud parendustegevused:
füüsilise õpikeskkonna vastavusse viimine riikliku õppekava nõuetega
õpilase eripärade arvestamist tuleks edasi arendada ja õpilasi tunnustada
Õppetöö ja koolikorradus vajab jätkuvat parendamist
Koolikuisamist tuleb senisest rohkem õppida märkama
Otsustati:
1) tegeleda lahenduste ja vastutajate leidmisega järgmisel koosolekul. Kindlasti tuleb probleemidega edasi tegeleda, kaardistamisest üksi ei piisa;
2) Kutsuda abivallavanem Jan Trei järgmisele hoolekogu koosolekule andmaks ülevaadet teemal valla haridusasutuste arengukava muutmine ning staadioni ehitamine;
3) Kutsuda valla kommunaalameti juhataja Alar Mik järgmisele hoolekogu koosolekule andmaks ülevaadet teemal ühistranspordi korraldus ning kõnnitee rajamine kahe koolihoone vahele;
4) Mati Mätlik koordineerib kooli kodulehele hoolekogu kohta käiva info koondamise, tähtaeg 04.02;
5) Lauri Randma koordineerib õpilaste arutelu ning arvamuse saamise teemadel kas ja millist koolivormi tahaksid õpilased ise kanda ning miks gümnaasiumiõpilased puuduvad palju tundidest ja mida teha, et nad ei puuduks;
6) Hoolekogu koostab vallale märgukirja seoses staadioni vajalikkusega ning motiveerimaks valda kooli rahastamise mudeli üle läbirääkimisi pidama, kuna praegune rahastamismudel on kooli jaoks ebaõiglane.