Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolipere
Juhtkond
Õpetajad
Tugispetsialistid
Halduspersonal
Klasside postiloendid
Vanematekogu
Õpilasesindus
Hoolekogu
Hoolekogu 2018/2019
Hoolekogu 2017/2018
Hoolekogu 2016/2017
Hoolekogu 2015/2016
Hoolekogu õppeaastal 2014/2015
Hoolekogu õppeaastal 2013/2014
Hoolekogu õppeaastal 2012/2013
Hoolekogu õppeaastal 2011/2012
Hoolekogude töökord
Vilistlased
Tervisenõukogu

  Otsing
Täppisotsing  

Hoolekogu koosolek 4. veebruar 2013

Kuupäev: 04.02.2013
Algus: 18.00
Lõpp: 21.15
Juhataja: Katre Eljas-Taal
Protokollija: Rita Veskimeister
Osalejad: Martti Vaidla, Rita Veskimeister, Margus Paeorg, Hjalmar Konno, Mati
Mätlik, Rein Leipalu, Madis Saretok, Katre Eljas-Taal, Andre Laine, Alge Ilosaar,
Kadri Troost, Triinu Tõniste, Kirsi Rannatse, Grete Jürgenson, Triinu Tõniste,
Kristina Kams
Puudusid: Cathy Tullkvist, Lauri Randma, Aivo Vanem
Kutsutud:
Viimsi Kooli direktor Karmen Paul
Viimsi valla haridus- ja noorsooameti juhataja Kadi Bruus,
Viimsi abivallavanem Jan Trei
Andres Tolli


Päevakord:
1) Viimsi valla haridusasutuste võrgu arengukava hetkeseis ja tulevik, valla nägemus
(sh staadioni ehitamine ja Randvere kooli avamine) (abivallavanem Jan Trei, Andres
Tolli).
2) kõnnitee ehitamine Viimsi kooli kahe õppehoone vahele (Rein Leipalu räägib oma
kohtumisest valla kommunaalameti juhi Alar Mikuga)
3) arvamuse andmine Viimsi kooli 2013. aasta eelarveprojektile (Karmen Paul
tutvustab kooli 2013.a eelarveprojekti, materjal on üleval Moodle's)
4) hoolekogu ettepanekud uude kooli õppekava üldossa (Karmen Paul tutvustab
õppekava, eesmärk on algatada diskussioon, ettepanekud teha maikuuks, materjal on
üleval Moodle's)
5) ettepanekud kooli arengkava täiendamiseks (Karmen Paul tutvustab arengukava,
eesmärk on algatada diskussioon, ettepanekud teha maikuuks, materjal on üleval
Moodle's)
6) hädaolukorra lahendamise plaani arutelu (Karmen Paul)
7) töörühmade moodustamine hoolekogu poolt 14.01.13 kaardistatud probleemide
lahendamiseks.


1. Jan Trei ja Andres Tolli andsid ülevaate Viimsi valda täismõõtmetes staadioni ehitamise plaanidest (hetkel on olemas eskiisprojekt). Krunt staadioni jaoks on Viimsi kooli suure maja ja Päikeseratta lasteaia vahelisel maatükil olemas. Staadioni ehitamiseks on vald otsinud võimalikke rahastamisskeeme. Tänaste plaanide kohaselt rajatakse erakapitali poolt staadioni kõrvale ka spordihoone, mille väljarentimise kaudu loodab vald osaliselt rahastada staadioni ehitust. Kuna esialgsed staadioni rajamise plaanid olid suurejoonelisemad, siis tuleb olemasolev projekt ümber projekteerida. Täna on eesmärk rajada staadion, mis võimaldab Viimsi kooli õpilastele õppekava kohaselt läbi viia kehalise kasvatuse tunde. Võimalik planeeritav ehitamise aja algus võiks olla oktoober 2013. Hoolekogu soovitas lisaks tennisele ja fitnessile kaaluda ka teisi spordialasid planeeritavasse spordihoonesse. Hoolekogu on juba kirjalikult väljendanud vajadust
ehitada Viimsi valda täismõõtmetes staadion (kiri Jan Treile 18.01.13). Jan Trei tutvustas Viimsi valla haridusasutuste võrgu arengukava uuendamise protsessi. Töörühm, kuhu kuulusid Viimsi kooli hoolekogust ka Katre Eljas-Taal ja Madis Saretok, on oma ettepanekud teinud ning arengukava peaks minema vallavolikokku esimesele lugemisele veebruaris-märtsi alguses. Arengukava on plaanis lähikuudel vastu võtta, kuna kehtiv arengukava lõpeb detsembris 2013. Arengukava näeb ette Viimsi kooli suure maja baasil moodustatavat progümnaasiumi (7-9. klassid) ja gümnaasiumi (10-12. klassid), mida toetavad neli kodulähedast põhikooli (1-6. klassid). Millisel kujul täpselt arengukava kinnitatakse, sõltub volikogu otsusest.
Lisaks tutvustas Jan Trei Randvere kooli avamisega seoses planeeritavaid tegevusi, mis kõik on sujunud plaanipäraselt. Alates 2013/14 õppeaastast hakkab Randvere kool (1-6. klassid) tegutsema Viimsi Keskkooli filiaalina. Alanud on konkurss Randvere kooli tegevjuhi kohale. Märtsist 2013 algab tutvustav kampaania Randvere kooli õpilastele ning nende vanematele. Seoses Randvere kooli avamisega on plaanitud ka ümber kujundada vallasisest bussiliiklust, nii, et kõigil õpilastel oleks mugav ligipääs nii kooli, kui ka huviringidesse.
Otsustati: võtta info teadmiseks.
2) Hoolekogu liige Rein Leipalu tutvustas oma kohtumise tulemusi Viimsi valla kommunaalameti juhi Alar Mik’uga seoses Viimsi kooli ja Karulaugu kooli vahelise kergliiklustee rajamise vajadusega.
Otsustati: Viimsi kool ja hoolekogu koostavad pöördumise Maanteeameti, kui tee valdaja, poole ning väljendavad tungivat vajadust nimetatud kergliiklustee järele kiiremas korras.
3) Karmen Paul tutvustas Viimsi kooli eelarvet, mis on Viimsi valla volikogu poolt vastu võetud 29.01.2013 määrusega nr 1.
Otsustati: võtta info teadmiseks.
4) ja 5) Karmen Paul andis teada, et kool alustab õppekava üldosa ja kooli arengukava täiendamisega ning ootab ettepanekuid ka hoolekogust.
Otsustati: Hoolekogust osalevad õppekava üldosa täiendamise töörühmas Rita Veskimeister ja kooli arengukava täiendamise täöörühmas Kadri Troost.
6) Karmen Paul andis teada, et kool on otsustanud hädaolukordade lahendamise plaani koostamise sisse osta, kuna tegu on väga spetsiifilise tööga ning koolil endal ei ole mõistlik oma aega selle alla panna.
Otsustati: võtta info teadmiseks ja kiita teenuse sisseostmine heaks.
7) Eelmisel hoolekogu koosolekul 14.01.13 kaardistati Viimsi kooli probleemseid valdkondi ning sellel koosolekul plaaniti koostada töörühmad tegelemaks probleemidele lahenduste otsimisega. Töörühmade koostamiseni siiski ei jõutud, kuna leiti, et probleemide sõnastus vajab veel läbimõtlemist.
Otsustati: ajapuudusel jäi antud päevakorrapunkt aruteluta. Kiiruga lepiti kokku toetada kooli eeskätt nende probleemide lahendamisel, kus kool seda tõepoolest vajab. Teema kandub edasi järgmisele hoolekogu koosolekule.

8) Muud küsimused:
1. Viimsi kool on alustanud koolivormile uue tootja leidmist. Seisuga 04.02.13 oli oma pakkumise esitanud üks tootja, kelle näidised on koolis ka vaatamiseks välja pandud. Kool püüab saada veel hinnapakkumisi, peale mida tehakse valik uue koolivormi tarnija leidmiseks. Hoolekogu poolt osaleb protsessis Margus Paeorg.
2. Teavitamine – lepiti kokku, et kõik hoolekogu liikemd (v.a. üks liige) on nõus oma e-posti aadressi avaldamsiega kooli kodulehel olemaks vanematele vajadusel paremini kättesaadavad. Kõik hoolekogu liikmed annavad Mati Mätlikule tagasisidet esitatud kodulehe parendamisettepanekute osas hiljemalt 11.02.13.