Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Vastuvõtt
Eelkool
1. klass
10. klass
Gümnaasiumi õppesuunad
Valikained
Avaldus 10. klassi vastuvõtmiseks
Vastuvõtt 2.-9. klassi ja koolist lahkumine

  Otsing
Täppisotsing  

Gümnaasiumi õppesuunad

Humanitaarsuunas on võimalik õppida kolme võõrkeelt: B2 tasemel (eeldatav tase lõpetamisel) inglise keelt ja B1 tasemel vene või saksa keelt. Kolmanda võõrkeele õpe (A2 tasemeni) on humanitaarsuunas kohustuslik ja õpilased saavad oma valiku teha rootsi, saksa, prantsuse või hispaania keele vahel. Samas ei keskenduta humanitaarsuunas vaid keeltele, vaid süvenetakse ka kirjandusse ja filosoofiasse, rõhuasetusega loova ja iseseisva mõtlemise arendamisele.

Õppesuunda toetavad kursused on järgmised:

 • Kirjandus ja filosoofia;
 • Kirjandus ja ühiskond;
 • Draama ja teater;
 • Kirjandus ja film;
 • Müüt ja kirjandus;
 • suulise tõlke kursus

Matemaatika ja loodusainete õppesuunas on kohustuslik laia matemaatika õppimine. Bioloogia, füüsika ja keemia lisakursused on praktilise kallakuga. Suunal on traditsioonilised õppekäigud, kus peateemaks on uuriv õpe (näiteks Ida-Virumaale keemiatööstuse ja kaevandamisega tutvumiseks, Sagadi looduskooli, Tõravere observatooriumisse jne). Loodusainete õppesuund annab hea ettevalmistuse õpingute jätkamiseks meditsiini, loodusteaduste ja tehnilistel aladel.

Õppesuunda toetavad kursused on järgmised:

 • Praktiline loodus;
 • Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond;
 • Geoinformaatika;
 • Keemiliste protsesside seaduspärasused;
 • Rakendusbioloogia;
 • Globaliseeruv maailm;
 • Teistsugune füüsika

Majandus- ja sotsiaalainete õppesuunas on põhirõhk ajalool, sotsiaalainetel, psühholoogial, filosoofial ja ettevõtlusõppel. Viimase raames läbitehtav praktiline õpilasfirma loomine või äriplaani koostamine annavad hea ettekujutuse ja ettevalmistuse ettevõtlusest. Õppesuuna lõpetanu saab jätkata õpinguid ajaloo, sotsioloogia, psühholoogia, õigusteaduse või majanduse erialadel.

Õppesuunda toetavad järgmised kursused:

 • Psühholoogia;
 • Sissejuhatus majandusse;
 • Ettevõtluse alused;
 • Makromajandus;
 • Inimene ja õigus;
 • Euroopa ja USA ühiskond ja kultuur filmikunstis;
 • Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond;
 • Filosoofia;
 • Globaliseeruv maailm;
 • Rahvusvahelised organisatsioonid;
 • Kirjandus ja ühiskond.

Me arvestame õppijate erinevate huvide ja vajadustega. Soovijatest humanitaarsuuna või majandus- ja sotsiaalainete õppijad saavad lisaks valida laia matemaatika kursused; ka ei piira me kolmanda võõrkeele õpet vaid humanitaarainete õppesuunaga. Tunniplaani sobivuse korral on võimalik osaleda ka teiste õppesuundade suunaainete õppes.

Õpilasfirma loomis- ja tegutsemisprotsessi saab vormistada 11. klassis kohustusliku uurimistööna; samamoodi saavad seda teha need, kes on osalenud mõnes mahukas rahvusvahelises projektis.

Püüame olla võimalikult avatud ja koostööaltid: meie gümnaasiumiastme tundides käib palju erinevate valdkondade külalisi; oleme juba mitu aastat osalenud Tagasi kooli programmis ja otsime aktiivselt võimalusi õppetöö mitmekesistamiseks nii projektirahastuse leidmise kui rahvusvahelistes projektides osalemise kaudu. Samamoodi soosime ka õpetajate õpirännet. Meie kool on tuntud ja hinnatud praktikabaas Tallinna Ülikoolile.

Suuname oma õppijaid osalema erinevatel olümpiaadidele ja konkurssidele; 2016/2017 õppeaastast alustasime ka teadliku andekate õpilaste toetamise projektiga.