Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolipere
Juhtkond
Õpetajad
Tugispetsialistid
Halduspersonal
Klasside postiloendid
Vanematekogu
Õpilasesindus
Hoolekogu
Hoolekogu 2018/2019
Hoolekogu 2017/2018
Hoolekogu 2016/2017
Hoolekogu 2015/2016
Hoolekogu õppeaastal 2014/2015
Hoolekogu õppeaastal 2013/2014
Hoolekogu õppeaastal 2012/2013
Hoolekogu õppeaastal 2011/2012
Hoolekogude töökord
Vilistlased
Tervisenõukogu

  Otsing
Täppisotsing  

Hoolekogu koosolek 2. septembril 2013

Kuupäev: 02.09.2013
Algus: 18.00
Lõpp: 19.30
Juhataja: Katre Eljas-Taal
Protokollija: Cathy Tullkvist
Osalejad: Rita Veskimeister, Mati Mätlik, Madis Saretok, Katre Eljas-Taal,
Kristina Kams, Andre Laine, Cathy Tullkvist, Hjalmar Konno, Alge Ilosaar, Kirsi
Rannaste
Puudusid: Aivo Varem, Rein Leipalu, Martti Vaidla, Margus Paeorg, Lauri
Randma, Kadri Troost,
Kutsutud:
Karmen Paul, Viimsi Kooli direktor
Katrin Markii, Viimsi valla Haridus-ja Noorsooameti juhataja
Maarja Urb, Viimsi Kooli arendusjuht


Päevakord:
1) Viimsi Kooli osalemine rahvusvahelistes projektides
2) 2012/13 hoolekogu tegevusaruande kinnitamine
3) 2013/14 tööplaani kinnitamine
4) Viimsi kooli kodukorra muudatused
5) Viimsi kooli õppekava muudatused
6) ülevaade VK Fondi 2012/13 tegevustest
7) vanematekogu kokkukutsumine oktoobris - vastutajad,teemad, uue
hoolekogu valimine

1)Viimsi Kooli osalemine rahvusvahelistes projektides
Esitas: Viimsi Kooli arendusjuht Maarja Urb
Maarja Urb andis lühiülevaade 2013. aastal rahastuse saanud ning kohe
käivituvatest Viimsi Kooli rahvusvahelistest projektidest:
1. Be active – stay healthy: suunatud I ja II kooliastmele, viiakse ellu
septembrist 2013 – augustini 2015. Eesmärk: tõsta teadlikkust laste ja
noorte heaolust ning tervislikust eluviisist koolis.
2. Treasure books – suunatud .7 ja 8. klassidele, viiakse ellu august 2013 –
juuli 2015. Eesmärk: tõsta lugemise ja kirjutamise populaarsust põhikooli
õpilaste hulgas, kasutades erinevaid (IKT) vahendeid.
3. ESTIC “Sustainable School Policy” – suunatud gümnaasiumiastmele,
viiakse ellu oktoobrist 2013 – aprillini 2015. Eesmärgid: 1) tõsta
teadlikkust jätkusuutlikust arengust ning muuta kool
keskkonnasõbralikuks institutsiooniks; 2) kvaliteedi, loovuse ja
innovatsiooni tõstmine gümnaasiumihariduses; 3) arendada õpetajate
professionaalseid teadmisi ja oskusi.Viimsi Keskkooli hoolekogu
Otsustati:Võtta info teadmiseks

2) 2012/13 hoolekogu tegevusaruande kinnitamine
Esitas: Katre Eljas-Taal
Katre Eljas-Taal saatis hoolekogu 2012/13 õppeaasta tegevusaruande hoolekogu
liikmetele eelnevalt täiendamiseks ja tutvumiseks.
Otsustati: kinnitada üksmeelselt hoolekogu 2012/13 õppeaasta tegevusaruanne
heaks.
3)hoolekogu 2013/14 tööplaani kinnitamine
Esitas: Katre Eljas-Taal
Otsustati: kinnitada hoolekogu 2013/14 õppeaasta tegevusplaan, mida järgmine
hoolekogu saab vajadusel täiendada.

4) ja 5) Viimsi kooli kodukorra ja õppekava muudatused
Esitas. Alge Ilosaar
Alge Ilosaar tutvustas kooli kodukorras ja õppekavas tehtavaid muudatusi.
Kodukorras korrigeeriti vajadusele vastavaks koolitundide toimumise kellaaegu
ning õppekavas korrigeeriti klassiastme tundide arvu. Mõlemad muudatused on
minimaalsed ning sisult pigem kosmeetilised korrektuurid.
Otsustati:Võtta info teadmiseks ja kiita heaks.

6) ülevaade VK Fondi 2012/13 tegevustest
Esitas: Katre Eljas-Taal
Katre Eljas-Taal andis ülevaate Viimsi Keskkooli Fondi tegevusest. Fond on kooli
juurde loodud sihtasutus, mille eesmärk on toetada kooli õppekava ja
õppekavaväliseid tegevusi. Fondi juhib kolmeliikmeline nõukogu, kelle määrab
ametisse hoolekogu. Fondi igapäevatööd juhib Fondi juhatus.
Fondi üks peamisi tegevusi on koolis tegutsevate huviringide haldamine.
Huviringid on koolis väga populaarsed ning laste poolt väga nõutud, seda nii
teaduseringide kui ka kunsti ja muusikaringide poolt. Lisaks haldab Fond ka
Püünsi kooli huviringe, mida Püünsi kooli õpetajad kohapeal ise korraldavad ja
läbi viivad. Huviringide tegevus sujub hästi ning huvi kasvab iga aastaga.
Lisaks viib Fond igal aastal läbi ka projektide taotlusvooru, mille eesmärk on
motiveerida nii õpetajaid, õpilasi, vilistlasi kui ka lapsevanemaid esitama
õppekava elluviimisega või seda toetavaid projekte. Projektitaotluste esitamise
tähtaeg on 10 oktoober k.a (vt lähemalt:
http://www.viimsi.edu.ee/index.php?id=73775 ).
Rohkem infot Fondi kohta leiad kooli kodulehelt:
http://www.viimsi.edu.ee/index.php?id=1268
Otsustati: võtta info teadmiseks. Samas tehti ettepanek Fondi tegevustest ja
rahastusest esitada hoolekogule easpidi lihtsalt kirjapandud lühiülevaade
(praegu esitati ülevaade suuliselt).

7) Vanematekogu kokkukutsumine oktoobris
Oktoobris on aeg kokku kutsuda vanematekogu. Peamine põhjus on uute
hoolekogu liikmete valimine, kuid teemasid, mida arutada, on palju. Arutatud Viimsi Keskkooli hoolekogu
võimalike vanematekogu teemade osas jäid sõelale kas olulisemat: kooli
kodukord ja turvalisus koolis. Peamine mure on see kuidas tagada ja jälgida kooli
kodukorrast kinnipidamine (mh. puudumiste vähendamine ja tunnikorrast
kinnipidamine) ning laste turvalisus koolis. Vanematekogult võiks saada ideid
iga klassiastme kaupa – mis on selles klassiastme kõige olulisem teema nende
probleemide raamistikus ning millised võiksid olla lahendused. Võimalik on ka
Viimsi Keskkooli Fondile koostada antud teemaga seonduv projekt ning taotleda
projekti elluviimiseks rahastust ning uurida kuidas teised koolid on antud
probleeme lahendanud.
Otsustati:
1) luua vanematekogu töögrupp, kes valmistavad vanematekogu ette ning viivad
läbi. Töögrupis olid nõus osalema Hjalmar Konno ja Kristina Kams, lisaks kooli
poolt kaks esindajat. Esimene töögrupi kokkusaamine on 23. septembril kell
18.00.
2) Vanematekogu toimub 7. oktoobril 2013 kell 18.00 Viimsi kooli suure maja
aulas.