Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolipere
Juhtkond
Õpetajad
Tugispetsialistid
Halduspersonal
Klasside postiloendid
Vanematekogu
Õpilasesindus
Hoolekogu
Hoolekogu 2018/2019
Hoolekogu 2017/2018
Hoolekogu 2016/2017
Hoolekogu 2015/2016
Hoolekogu õppeaastal 2014/2015
Hoolekogu õppeaastal 2013/2014
Hoolekogu õppeaastal 2012/2013
Hoolekogu õppeaastal 2011/2012
Hoolekogude töökord
Vilistlased
Tervisenõukogu

  Otsing
Täppisotsing  

Hoolekogu koosolek 4. november 2013

Kuupäev: 4.11.2013
Algus: 18.00
Lõpp: 20.30
Juhataja: Karmen Paul, Mati Mätlik
Protokollija: Kirsi Rannaste
Osalejad: Martti Vaidla, Hjalmar Konno, Mati Mätlik, Madis Saretok, Kristina Kams, Kirsi Rannaste, Lauri Randma, Antoon van Rens, Kaire Povilaitis, Annely Neame, Margit Paju, Annely Rennit, Piret Simmo, Tiina Pukk
Puudusid: Kaja Saar, Cathy Tullkvist
Kutsutud:
Viimsi Keskkooli direktor Karmen Paul
Viimsi Keskkooli tugikeskuse juhataja Lemme Randma
Viimsi valla noorsoo- ja haridusameti esindaja Katrin Markii
Viimsi Keskkooli hoolekogu esimees Katre Eljas-Taal

Päevakord:
1.Hoolekogu tegevuskava 2013/2014 arutelu
2.Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
3.Arvamuse avaldamine kooli pikapäevarühma vajaduse ja töökorralduse kohta
4.Arvamuse avaldamine kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks
5.Arvamuse avaldamine kooli palgakorralduse põhimõtete kohta
6.2014/15 õa õpilaste jagunemine kolmes õppehoones
7.Jooksvad küsimused

1. Hoolekogu tegevuskava 2013/14 arutelu
Viimsi Kooli direktor Karmen Paul viis läbi uue hoolekogu liikmete ootusi puudutava ajurünnaku, mille käigus toodi välja järgmised teemad:

 • 1.-3. klassi pikapäevarühm;
 • igale lapsele kodulähedane koolikoht;
 • õppekvaliteedi tagamine;
 • kodukord ausse õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate poolt;
 • kergliiklustee kahe kooli vahel;
 • valla ühistransport - öelda sõna sekka hanke tegemisel;
 • hoolekogu tegevus peab olema kõigi asjaosaliste hulgas märgatav;
 • selgus kooli ja valla ootuste osas hoolekogule;
 • konkurentsi loomine gümnaasiumisse astumisel;
 • koolivorm – selle kandmine ja tellimine;
 • kooli mahutavus, ei taha 2.vahetust;
 • kas eraldi väiksed koolid või üks suur kool erinevates õppehoonetes?
 • turvalisus ja avatus suhtlemisel erinevate osapoolte vahel;
 • koolikiusamine;
 • spordiväljak.

2. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
Karmen Paul viis läbi hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimised. Esimehe ja aseesimehe kandidaatideks esitati Mati Mätlik ja Piret Simmo. Esimehe ja aseesimehe hääletamine oli salajane.
Otsustati:
1) hoolekogu esimeheks valiti häälteenamusega Mati Mätlik;
2) hoolekogu aseesimeheks valiti häälteenamusega Piret Simmo.
Peale esimehe valimist võttis hoolekogu koosoleku juhtimise üle Mati Mätlik.

3.Arvamuse avaldamine kooli pikapäevarühma vajaduse ja töökorralduse kohta.
Viimsi Kooli direktor Karmen Paul tutvustas pikapäevarühma töökorralduse muudatusettepanekuid.
Pikapäevarühma töökorraldusega seoses kujunes arutelu, kas algkooli õpilastel oleks võimalik pikapäevarühmas viibides sobivate ilmastikutingimuste korral ka osaliselt väljas viibida.
Otsustati: kiita pikapäevarühma töökorralduse muutused heaks.

4.Arvamuse avaldamine kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks.
Viimsi Kooli direktor Karmen Paul tutvustas kooli kodukorra muudatusettepanekuid.
Kooli kodukorda tutvustatakse õpilastele lähtuvalt kooliastmest/vanusest. Kujunes arutelu teemal koolivorm kui kooli identiteedi kandja.
Ettepanek: moodustada hoolekogu liikmetest grupp, kes hakkab tegelema koolivormi ja selle järelturu küsimustega.
Otsustati: koolivormi ja selle järelturuga hakkavad tegelema hoolekogu liikmed Mati Mätlik, Martti Vaidla, Hjalmar Konno.
Kujunes arutelu õpilaste koolis kantava riietuse teemal. Õpilaste riietus on seotud kokkuleppega vanemate, kooli ja õpilase vahel, järgides head tava. Detaile ei ole mõistlik fikseerida.
Ettepanek sõnastuse muutmiseks/täienduseks: Viimsi koolis on hea tava kanda koolivormi (1.-12.klass).
Ettepanek: lisada punkti 16.3 sõna TURVALINE
Ettepanek: luua klassiastme vanematekogu listid
Otsustati: kiita heaks Viimsi kooli kodukorra muudatused peale hoolekogu esitatud täiendavaid muudatusettepanekuid.

5.Arvamuse avaldamine kooli palgakorralduse põhimõtete kohta
Otsustati: kooli palgakorralduse põhimõtted heaks kiita.

6.2014/15 õa õpilaste jagunemine kolmes õppehoones
Otsustati: lugeda läbi dokument (töörühma ajurünnaku memo) ning anda hoolekogu esimehele M.Mätlikule 11.novembriks 2013 tagasisidet.

7.Jooksvad küsimused
1. staadioni ehitamisega seonduv
Ettepanek - staadioni ehitamisel peaks keegi kooli huvisid esindama.
Otsustati: hoolekogu volitab staadioni ehitamisel kaasa rääkima järgmised hoolekogu liikmed: Hjalmar Konno, Mati Mätlik, Martti Vaidla, Kristina Kams

2. nn märkamise skeemiga seonduv
Ülevaate info liikumisest märkamise järel tegi Viimsi Keskkooli tugikeskuse juhataja Lemme Randma.

Info liikumine märkamisel järel:
-märkaja (laps, lapsevanem) pöördub klassijuhataja poole;
-klassijuhataja pöördub kas vanema, tugikeskuse või õppejuhi poole;
-valla haridusosakonna juhataja või lastekaitsespetsialisti poole (vajadusel ka sotsiaaltöötaja poole) pöördutakse siis, kui perega koostöö ei suju.
Ettepanek: saata infokiri edasi kõigile lapsevanematele.
Ettepanek: luua initsiatiivgrupp, kes hakkab tegelema ennetustegevuse analüüsiga.
Otsustati: ennetustegevuse analüüsiga hakkavad tegelema hoolekogu liikmed Piret Simmo, Margit Paju, Annely Rennit, Antoon van Rens ja kooli poolt kolme õppehoone esindajad. Grupi kutsub kokku Antoon van Rens.
Ettepanek: koostada tutvustav voldik, kus oleks kooli kohta olemas vajalik info, et vanem saaks otsustada, millisesse kooli tema laps tuleb.

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 2.detsembril kell 18.00 C-311