Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolipere
Juhtkond
Õpetajad
Tugispetsialistid
Halduspersonal
Klasside postiloendid
Vanematekogu
Õpilasesindus
Hoolekogu
Hoolekogu 2018/2019
Hoolekogu 2017/2018
Hoolekogu 2016/2017
Hoolekogu 2015/2016
Hoolekogu õppeaastal 2014/2015
Hoolekogu õppeaastal 2013/2014
Hoolekogu õppeaastal 2012/2013
Hoolekogu õppeaastal 2011/2012
Hoolekogude töökord
Vilistlased
Tervisenõukogu

  Otsing
Täppisotsing  

Hoolekogu koosolek 28. september 2015

Viimsi Keskkooli hoolekogu koosolek

28.09.2015
Osales 15 hoolekogu liiget (lisa 1).
Kutsutud: Karmen Paul, Mati Mätlik, Katre Eljas-Taal
Koosoleku juhataja: Piret Simmo

1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
Hääletamine oli salajane, osales 15 hoolekogu liiget.
Hoolekogu esimeheks valiti Piret Simmo ja aseesimeheks Arles Taal.

2. Kooli kodukorra muutmisele arvamuse avaldamine
Teema: probleemiks on teisel söögivaheajal tekkivad pikad järjekorrad, mille tõttu võivad osad lapsed otsustada söögist loobuda.
Koolipoolne ettepanek kaalumiseks: viia 9.-12. klassi söögivaheaeg ühe tunni võrra hilisemaks.
Hoolekogu ettepanek: kuulata ära õpilasesinduse abil gümnasistide endi arvamused ja ettepanekud.
Otsus: õpilasesindus viib läbi küsitluse/arutelu 9.-12. klasside hulgas, kogub ettepanekud. Hoolekogu 9.-12. klassiastme esindajad viivad küsitluse läbi oma klassiastmete vastavates listides. Küsitluses esitatava küsimuse formuleerib kooli juhtkond koos õpilasesindusega ning edastab selle hoolekogu liikmetele.
Kooli juhtkond küsib toitlustajalt tagasisidet õpilasesinduse poolt tehtud ettepaneku osas – katta gümnaasiumi jaoks lauad ette, eesmärgiga vähendada järjekorras seismise aega.

3. Viimsi KK Fondi nõukogu liikmete valmine.

Katre Eljas-Taal (fondi nõukogu liige) tegi ülevaate Fondi eelmise õppeaasta tegevustest ja vastas hoolekogu küsimustele.
Nõukogu liikmeks kandideeris:
Katre Eljas-Taal, Rein Leipalu, Mati Mätlik
Hääletustulemus: 13 poolt, 1 ei osalenud, 1 vastu.
Otsus: Viimsi KK Fondi nõukogu liikmeteks valiti: Katre Eljas-Taal, Rein Leipalu, Mati Mätlik

4. Nõusoleku andmine põhikooli õpilaste arvu suurendamiseks.
Kooli direktori ettepanek: lisada 9B klassi nimekirja koduõppel olev õpilane. Klassi suuruseks kujuneks sellisel juhul 27 õpilast.
Otsus: lubada 9B klassi suurendamist 1 õpilase võrra ning tõsta õpilaste arvu vastavas klassis 27-le õpilasele.

5. Esindaja määramine töötajate konkursi komisjoni.
Konkursikomisjonis avaldas soovi osaleda Kristina Kams.
Otsus: määrata töötajate konkursi komisjoni hoolekogu esindajaks Kristina Kams.

6. Hilinemistest ja puudumistest.
Ülevaate tegi gümnaasiumi õppejuht Mare Räis. Probleemiks on sagedased puudumised ja hilinemised gümnaasiumi astmes. Probleemiga on tegeletud laste ja lastevanemate tasandil. Mare Räis tõi välja kitsaskohad, kus vanemate poolne tugi oleks vajalik. Hoolekogu liikmed esitasid omapoosed ettepanekud.
Hoolekogu kokkuvõtlikud ettepanekud:
Julgustada vanemaid, eriti vanema kooliastme laste vanemaid, Stuudiumit kasutama.
Stuudium peaks toetama lisaks ID kaardile ka mobiili ID või pangalingi kaudu sisenemist. Edastada vastav soov arendajale.
Võimaldada kontrolltööde ette tegemine, kui on ette teada põhjendatud puudumine.

7. Järgmine koosolek 18. novembril 2015, kell 18.00

Protokollis
Kai Siinmaa
Hoolekogu liige