Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Tugisüsteem
Tugiteenused
HEV koordineerija
Sotsiaalpedagoog
Koolipsühholoog
Eripedagoog
Logopeed
Õpiabirühma õpetaja
Abiõpetaja
Õppekorralduslikud tugiteenused
Kontaktid
Lingid ja artiklid

  Otsing
Täppisotsing  

Logopeed

  • Uurib õpilaste suulise- ja kirjaliku kõne arengut ja selgitab välja logopeedilist õpiabi vajavad õpilased.
  • Viib läbi logopeedilisi õpiabitunde.
  • Tundides kasutab erinevaid õppemeetodeid laste kuulamis- ja tähelepanuoskuse, suulise väljendusoskuse ning lugemis-ja kirjutamisoskuse arendamiseks.
  • Teeb koostööd kooli tugisüsteemi, õpetajate ja lapsevanematega.
  • Konsulteerib vajadusel lapsevanemat, õpetajat, õpilast.
  • Annab tagasisidet töö tulemuslikkuse osas. Vajadusel kaasab teisi tugispetsialiste.