Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolipere
Juhtkond
Õpetajad
Tugispetsialistid
Halduspersonal
Klasside postiloendid
Vanematekogu
Vanematekogu 2018/2019
Vanematekogu 2017/2018
Vanematekogu 2016/17
Vanematekogu 2015/16
Vanematekogu 2014/2015
Vanematekogu 2013/2014
Õpilasesindus
Hoolekogu
Vilistlased
Tervisenõukogu

  Otsing
Täppisotsing  

Vanematekogu 13. oktoobril 2016

Aeg: 13. oktoober 2016
Osalejad: 45 vanematekogu liiget, õppejuhid Merle Sepp, Mart Felding, Alge Ilosaar ja Ingrid Hermet, Viimsi VV abivallavanem Jan Trei ning noorsoo- ja haridusameti juhataja Janek Murakas, õpilasesinduse president Elis Marii Viltsin, asepresidendid Hannes Ruusmaa ja Peeter Paju ning koolijuht Karmen Paul.

Päevakorras:
1. Vanematekogu olemus ja roll – koolijuht Karmen Paul
2. Õppe- ja kasvatustöö tulemused 2015/16 õppeaastal – õppejuhid Merle Sepp, Mart Felding, Alge Ilosaar, Ingrid Hermet
3. Haridusvõrgu arengukavast – abivallavanem Jan Trei, noorsoo- ja haridusameti juhataja Janek Murakas
4. Hoolekogu tegemistest 2015/16 õppeaastal – hoolekogu esimees Piret Simmo
5. Hoolekogu liikmete valimine 2016/17 õppeaastaks – koolijuht Karmen Paul
6. Jooksvad küsimused

Arutelu tulemused
1. Vanematekogu olemus ja roll
Kooli Vanematekogu (edaspidi vanematekogu) on alaliselt tegutsev organ, mis koosneb Kooli õpilaste vanematest ning kelle ülesanne on olla koostööpartneriks ning nõuandjaks Kooli direktorile, juhtkonnale, hoolekogule ja õpetajaskonnale arengusuundade väljatöötamisel, õpilastele soodsate arengutingimuste loomisel, õppe- ja huvitegevuse ning tugiteenuste võimaluste mitmekesistamisel, õpilasi puudutavate oluliste otsuste langetamisel ja lastevanematele koolituste pakkumisel.

Vanematekogu liikmeteks on igat klassi esindav lapsevanem, kes valitakse iga õppeaasta alguses kooli iga klassi lastevanemate koosolekutel.

Vanematekogu valib õppeaasta esimesel koosolekul Kooli hoolekogusse kaksteist (12) lapsevanema esindajat arvestusega, et iga klassiaste on hoolekogus esindatud.

Vanematekogu otsused ja soovitused omavad kogu kooli lastevanemate laiapõhjalist mandaati.

Iga klassiastme aktiivi jaoks on loodud e-postiloend (list) nt vk1@viimsi.edu.ee (number tähistab klassiastet), vanematekogu üldlist on vanematekogu@viimsi.edu.ee ja hoolekogu list hoolekogu@viimsi.edu.ee.

Vanematekogu ja hoolekogu protokollid on üleval kooli kodulehel koolipere rubriigis.

2. Õppe- ja kasvatustöö tulemused 2015/16 õppeaastal
Kooliastmete õppejuhid andsid ülevaate õppe- ja kasvatustöö näitajatest, seatud eesmärkide täitmistest ja edasistest tegevustest.

Saavutatud eesmärgid:
• Eesmärk: kooli õppekavad on loodud lähtuvalt uuendatud riiklikest õppekavadest;
- uuendatud põhikooli- ja gümnaasiumi õppekava üldosad ja ainekavad on kehtestatud;
- õppekava koostamisse kaasati erinevaid osapooli (õpetajad, õpilasesindus, lapsevanemad vanematekogu);
- kokku on lepitud õppekava rakendamist toetavates tegevustes (Stuudiumis hindamise kirjeldamine, kontrolltööde õpitulemuste nimetamine);
- õppetöö on mitmekesisem (õppekäigud igale klassile, erinevate õpetamismeetodite kasutamine - ümberpööratud klassiruum, nutiseadmete kasutamine õppetöös);
- õppetööd lõpetav ülekooliline eesmärgistatud projektinädal sai planeeritud, läbi viidud ja toimusid õppekäigud, koristuspäev, õpilaskonverents;
- pädevuste fookus kooliastmeti on õppekavas kirjeldatud;
- gümnaasiumi hindamisjuhend on uuendatud;
- hindamissüsteemi muudatusi lähtuvalt muutunud õpikäsitusest on analüüsitud;
- 1. ja 2. klassis loodi Stuudiumis sõnaliseks tagasisidestamiseks õppeainete kaupa ainekavapõhine hinnangute pank;
- hindamisskaala on muudetud ja kirjeldatud;
- loovtööde korraldamise juhend on uuendatud;
- õpilasuurimuste ja praktiliste tööde korraldusse on sisse viidud uuendused.

• Eesmärk: Akadeemilise õppetöö tase on tõusnud
- kokku on lepitud näitajad ja kriteeriumid õppetöö analüüsimiseks;
- loodud on näitajate tabel ning seostatud eesmärkidega;
- õppeaasta analüüsi formaat on loodud;
- võõrkeeltes on tasemerühmad moodustatud (inglise keele tasemerühmad on alates 3. klassist - 6. klassini; vene keele tasemerühmad on alates 6. klassist - 8. klassini ja gümnaasiumis)
- õpijõudlus on kasvanud, kuna õpilastele on loodud õppimist toetavam õpikeskkond ühtlasema tasemega keelerühmades;
- tasemerühmade moodustamise põhimõtted on kokku lepitud, kuid pole kirjeldatud õppekavas;
- 12. klassi õppeperioodide on muudetud (võimaldab paremini keskenduda eksamiainetele ja harvemini muuta tunniplaani)
- õppetööd on analüüsitud kokkulepitud näitajate ja kriteeriumide põhjal;
- kooliastmepõhine tugisüsteem aitab paremini märgata õpilaste erisusi;
- lisaõppematerjalid on tehtud õpilastele paremini kättesaadavamaks;
- õppekirjanduse analüüs ja teadlikum valik;
- struktureeritud ja planeeritud koostööformaadid õppe- ja kasvatustöö efektiivsemaks korraldamiseks (ainevaldkondades ja meeskondades - hindamine, loovtöö, KiVa, tugitegevus, ümarlauad, aineüleste oskuste õpetamise põhimõtete kokkuleppimine ainekavades);
- tunnirahu klass on meede, mis tagab õpilastele võimaluse paremaks õpikeskkonnaks (positiivsena saab välja tuua, et kui õpilaste arv, keda tunnirahuklassi saadetakse, on kasvanud, siis korduvate saatmiste arv on vähenenud).
• Parendusvaldkonnad:
• õppekava rakendamist toetavate tegevuste edasiarendamine (Stuudiumi seire, täiendkoolitused, tagasiside kõikidelt osapooltelt);
• õpetajad pakuvad uurimistööde ja loovtööde osas välja valdkonnad, mida nad on valmis juhendama, mistõttu on õpilastel lihtsam leida juhendajat;
• hinnete konverteerimine 5-palli skaalale;
• inglise keele tasemerühmad gümnaasiumis;
• õppetöö analüüs kokkulepitud näitajate ja kriteeriumide alusel;
• tasemerühmade moodustamise põhimõtete kirjeldus õppekavas;
• tegeleda puudumiste ja täiendavate õppetööde vähendamisega läbi järjepideva analüüsi ja otsese tagasiside õpilasetele;
• 3. klasside matemaatika tundides tõsta probleemülesannete osakaalu;
• suunata õpetajaid kasutama e-keskkondi (6. klasside tasemetöö arvutipõhine).

3. Haridusvõrgu arengukavast
Ülevaate muudetud haridusvõrgu arengukavast andis abivallavanem Jan Trei. Kehtiv Viimsi valla haridusvõrgu arengukava 2013-2020. Tegemist on valdkondliku arengukavaga, mis pakub alushariduse, koolivõrgu ja huvihariduse tulevikuvisioone, analüüsib valdkonna kitsaskohti ja pakub neile lahendusi. Arengukavas on välja toodud ka investeeringute vajadused haridusvõrku. Kehtiv arengukava (2013-2020) vajab uuendamist järgmistel põhjustel:
• Riigigümnaasiumi rajamine Viimsi valda;
• Haabneeme Koolist ja Randvere Koolist on saanud iseseisvad põhikoolid;
• Kiired muutused valla demograafilises arengus (lisanduv koolikohtade vajadus)

Seoses kasvava elanike arvuga on haridusvaldkonnas oluliseks väljakutseks lähiaastatel täiendavate koolikohtade loomine. 2016 aastal elab vallas kooliealisi noori vanuses 7-18 3155 suurusjärk, siis aastal 2020 on neid hinnanguliselt 3544 suurusjärk. Alles 2020 aastal peaks tänaste prognooside kohaselt hakkama noorte arv stabiliseeruma. Aastani 2019 kasvab ennekõike põhikooliõpilaste arv vanusegrupis 7-15. 2020 aastal peaks praeguste prognooside järgi hakkama tasapisi vähenema põhikooliealiste noorte arv vallas.

Suurim vajadus koolikohtade järgi on valla keskuse piirkonnas (Haabneeme alevik, Viimsi alevik, Lubja küla, Pärnamäe küla, Miiduranna, Leppneeme). Nendes piirkondades elab 62% valla noortest vanuses 7-18 eluaastat (kooliealised). (1946) Kui võtta aluseks kehtestatud, kuid seni realiseerimata detailplaneeringud, siis on valla keskuse piirkonna kasvupotentsiaal kõige suurem (1690 välja ehitamata eluruumi kehtestatud detailplaneeringute alusel, mis moodustab ligi 63% kõikidest välja ehitamata eluruumidest).

Investeeringud haridusvõrku 2016-2020 (koolid):
• Haabneeme Kooli juurdeehitus (kuni 144 uut koolikohta)
• 1,8 milj euri. Reorganiseerime 9 -klassiliseks põhikooliks (2017 sügis);
• Pärnamäe Kool-lasteaed (uue koolivajadus haridusvõrku-detailplaneeringu koostamine pooleli; (Koolihoone 4500 m2; 1-6 klassiline 450 koolikohta; lasteaed 1100m2 96 lapsele) – ca 6,3 milj euri (2019-2020 sügis)
• Viimsi Riigigümnaasium – RKAS; HTM (2018 sügis)
• Uus-Pärtle lasteaed (kuni 144 lasteaiakohta)- Tallinna lähipiirkonna arengustrateegia). Sügis 2017 (2,2 milj euri)
• Jätkame koostööd eralasteaedadega.
• Viimsi Kaunite Kunstide Kool - eelprojekti koostamine käib, eelprojekt valmib 2016 aasta lõpus; 2017 põhiprojekti koostamine. Ehitamine 2018-2020 II etapis; investeeringumaksumus hinnanguliselt 7 miljonit.

Viimsi Valla koolivõrk 2016 – 2020:
• Viimsi Kool reorganiseeritakse alates 1. septembrist 2018 põhikooliks (1-9 klassiline)
• Haabneeme kool reorganiseeritakse 2017. aastal 1-9 klassilisel põhikooliks (täna on 1-6 klassiline)
• Püünsi Kool jätkab 1-9 klassilise põhikoolina. Peale 2018 plaanime juurdeehitust ja raamatukogu laiendamist.
• Randvere Kool jätkab 1-6 klassilisena (HEV blokk 1-9).
• Prangli Kool jätkab 1-9 klassilisena (liitklassid)
• 1. septembrist 2018 alustab tegevust Viimsi riigigümnaasium
• Pärnamäe Kool-lasteaed (1-6 klassiline; 2019-2020)

Viimsi valla haridusvõrgu arengukavaga saab tutvuda siin:
http://www.viimsivald.ee/public/VIIMSI_VALLA_HARIDUSVORGU_ARENGUKAVA_I-lug_projekt.pdf

4. Hoolekogu tegemistest 2015/16 õppeaastal

Hoolekogu esimees Piret Simmo andis ülevaate hoolekogu ja vanematekogu aruteludest ja tegemistest. Kõik hoolekogu protokollid on kättesaadavad siin: http://www.viimsi.edu.ee/index.php?id=76592
Vanematekogu memod: http://www.viimsi.edu.ee/index.php?id=74960

5. Hoolekogu liikmete valimine
Kooli hoolekogu uude koosseisu valiti järgmised liikmed:
1. Anni Martin – 1. klasside lapsevanemate esindaja
2. Piret Simmo – 2. klasside lapsevanemate esindaja
3. Jaen Lainevool – 3. klasside lapsevanemate esindaja
4. Kadi-Lii Sams – 4. klasside lapsevanemate esindaja
5. Liina Mugu – 5. klasside lapsevanemate esindaja
6. Maila Rikken – 6. klasside lapsevanemate esindaja
7. Kristiina Tamm – 7. klasside lapsevanemate esindaja
8. Lemmik Loopere – 8. klasside lapsevanemate esindaja
9. Tiina Väärtmaa – 9. klasside lapsevanemate esindaja
10. Rein Leipalu – 10. klasside lapsevanemate esindaja
11. Jelena Tops – 11. klasside lapsevanemate esindaja

6. Hoolekogu koosolek toimub 22. novembril kell 17.30. Päevakorras: hoolekogu esimehe valimine, arvamuse andmine kooli kodukorra ja õpilaste vastuvõtmise korra muudatustele, toitlustuse kvaliteet ja esindajate määramine komisjonidesse.