Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolipere
Juhtkond
Õpetajad
Tugispetsialistid
Halduspersonal
Klasside postiloendid
Vanematekogu
Õpilasesindus
Hoolekogu
Hoolekogu 2018/2019
Hoolekogu 2017/2018
Hoolekogu 2016/2017
Hoolekogu 2015/2016
Hoolekogu õppeaastal 2014/2015
Hoolekogu õppeaastal 2013/2014
Hoolekogu õppeaastal 2012/2013
Hoolekogu õppeaastal 2011/2012
Hoolekogude töökord
Vilistlased
Tervisenõukogu

  Otsing
Täppisotsing  

Hoolekogu koosolek 29. august 2016

Aeg: 29.08.2016 kell 18:00
Koht: Viimsi kool, ruum B203
Osalejate arv: 25 osalejast kohal 21, lisa 1
Protokollija: Margit Paju
Päevakord:
1. Arvamuse andmine kooli sisehindamise korra kohta.
2. Arvamuse andmine kooli kodukorra muutmiseks (päevakava).
3. Hoolekogu ettepanekud kooli eelarve koostamisel aastaks 2017.
4. Kooli valmisolek 2016/17 õppeaastaks

1. Arvamuse andmine kooli sisehindamise kohta.
Juhtkonna poolt uuendati kooli sisehindamise korda. Sisehindamise aruanne tehakse 1kord õppeaasta jooksul, milles lähtutakse kooli arengukavast ja õppeaasta eesmärkidest. Luuakse süsteem, kuidas andmeid koguda ja analüüsida. Koolis on kahte tüüpi hindamist:
• perioodiline või temaatiline sisehindamine – iga õppeaasta kohta tehakse õppeaasta lõpus, uue õppeaasta septembri kuuks, analüüs. Temaatiline sisehindamine koostatakse vastavalt vajadusele.
• terviklik hindamine – koostatakse perioodiliste hindamiste abil arengukava perioodi kohta (3A)
Hindamiseks kogutakse andmed:
• küsitlustest
• arenguvestlustest
• kaebustest
• vestlustest
• kooli dokumentatsioonist
Koolile on väga vajalik punkt 2.5 dokumendist “Sisehindamise kord”
Sisehindamisse kirjutatakse alles võtmemõõdikud 2016 septembri kuu jooksul. Vanematekogukoosolekul on planeeritud anda tagasisidet, kuidas on läinud õppejuhtidel.

2. Arvamuse andmine kooli kodukorra muutmiseks.
Hetkel on koolis õpilasi üle 1400, maksimum arv peaks olema 1300. Õpilaste arv on kasvanud 70 õpilase võrra, mis tekitab ummikuid sööklas. Söökla koormuse hajutamiseks on muudetud kooli päevakava. 1.klassidel on nn puhketund, mille jooksul käivad ka õpilased söömas ja saavad olla õues. 1.-2. klassidel on sööklas laud ette kaetud.
1.klasside 5. tund on nn pikapäevatund ja nüüdsest töötab pikapäevarühm kuni kella 15:00, milles on õpetajaks 1.klasside juhatajad. Pikapäevarühmas saavad lapsed õppida ja olla õues
Esimestel nädalatel tuleb olla kannatlik ja valmis olla segadusteks.
Hoolekogu võttis kodukorra muutmise ükshäälselt vastu.
3. Hoolekogu ettepanekud kooli eelarve koostamisel aastaks 2017.
• Eelarve esitamise tähtaeg on 30.sept.2016. Kuna hoolekogu koosolekul olid lisaks lastevanematele ka valla juhtkond, siis antud teema all käsitleti ka vallas teemasid:
• Algklassides 2 eksemplari õpikuid, koolil ei ole selleks rahalisi võimalusi, samas ei ole võimalik soetada e-õpikut, kuna see tuleks veel kallim. E-õpiku uuendust on vaja tasuda iga aastaselt kui paberõpik soetatakse 4ks aastaks.
• Tunnustada õpetajaid rahaliselt, kelle õpilased on saavutanud olümpiaadidel häid tulemusi.
• Koolile teha energia audit.
• Muretsetud on juurde rattahoidlaid, kuid vajadus veel juurde hankida. Täiustada paremate kinnitusvahenditega. Kaamerad on suunatud rattahoidlatele.
• Huvitegevuse rahastamine – huvitegevuse raha laekub vallaarvele. Direktor teeb vallale taotluse ning kantakse koolile tagasi. Kool suunab antud raha vajaduspõhiselt kord kvartalis, nt bussirent, uute muusikainstrumentide ostmine.
• Kooli fondi all tegutsevad mõned ringid ning läbi fondi renditakse välja ruume.
• Spordikeskus renditakse välja läbi spordi juhataja ning tulu laekub valla eelarvesse. Staadioni saavad õpilased kasutada õpilaspileti alusel. Eelnevalt tuleb spordikeskuse kaudu aeg broneerida. Spordikeskusele on etteantud summa, mis peab tooma omatulu tagasi.
• Ettepanek tuua kooli kodukirjas või kodulehel välja spordikeskuse ja staadioni kasutus ning rentimisvõimalused. Samas soovitakse ka valla kodulehel selget viidet staadioni kasutuseks, et oleks soovijatele paremini info kätte saadavam ja selgem. Vald tunnistab, et antud koht on nõrk ja hakatakse koheselt tegelema, kuna staadion ei too hetkel soovitud summat sisse.
• Arendaja hakkab arendama Viimsi suusamäge. Investeeringu projekt 15 aastaks. Lapsevanemad soovivad, et õpilased saaksid mäel käia soodsalt. Vald uurib seda.
• Vallal on käsil terviseraja ja mõisapargi ühendamine, antud hange avatakse 7.sept.2016. Rahastamine PRIA toetustest 80tuhat Eurot.
• Staadioni kõrvale valmib spordihall, mida haldab OÜ Viimsi Haldus, kuna paikneb nende kinnistul. Hallist ½ pinda on tennisehall. Valmib 12 kuu pärast. Hange avatakse 12.sept.2016. Vald maksab Viimsi Haldustele 15tuhat eurot kuus.
• Huvikooli õppekava kinnitatud, 17.septembril 2016 infolaat koos turvalisusepäevaga.
• Teaduskeskuse rahastust on valla poolt suurendatud.
• Õpetajate rahastamine – vald tegeleb antud probleemiga riiklikul tasandil, kuna tundub, et riik eraldab haridustoetust ebavõrdselt.
• Riigi poolt hakkavad laekuma pearahad jaanuarist, kui on õpilased nov seisuga kokku loetud. Hetkel jääb vallal 250-300 tuhat aastas alati puudu. 1. klasse on 4 paralleeli asemel 5 paralleeli.
• Vald planeerib oma eelarvesse kuni 5% õpetajate palgatõusu, mis kehtib kõigi haridusvõrgu inimestele. Valla juhtkond loodab antud teemas saavutada vallavolikogu poolehoiu.
• Sellel aastal oli tähelepanu all kooli remont - Viimsi Haldus haldab kooli kinnistut, teostab järelevalvet ja korraldab remonditöid. Remondi rahastus on kooli eelarvest, kool üüri Viimsi Haldusele ei maksa.
4. Kooli valmisolek 2016/17 õppeaastaks – 90% on kool algavaks õppeaastaks valmis:
• 17 õpetajat lahkus, 18 õpetajat tuli juurde. Õpetajate lahkumispõhjused on erinevad, kes kolis, kes kandideeris kõrgemale ametipostile.
• Puudu on õpetajad – füüsika, eesti keel ja kirjandus. Viimasega oli leping sõlmitud, kuid 29. aug vastas siiski eitavalt. Koormused on jagatud oma õpetajate vahel. Õppeaasta jooksul ei plaanita uut konkurssi korraldada.
• Õpetajatel on normkoormus 21 tundi + ettevalmistused. Kõik tunnid, mis ületavad antud numbrid on juba ülekoormus.
• 7.F klass komplekteeriti teiste 7ndate paralleelide vahel ringi. Õpilaste arv klassis jääb 22-26. Kokku on 9 paralleeli, millest 1 on väikeklass, 2 klassi tuli tagasi Haabneemest ja 1 Randverest.
• Kokku on 130 1. klassi õpilast 5 klassi komplektis, 26 õpilast klassis,
• Koolis on 130 õpetajat, neist 120 on aktiivset. Kokku 140 töötajat. Jaanuarist lisandub juurde 1 koht, kes hakkab koordineerima andekaid õpilasi. Palgafond on juba kirjutatud eelarvesse sisse.
• Sellel suvel on koolis teostatud mitmeid remonttöid. Peitsiti üle puidust osad (aknapaled, õues remonditi pingid). C korpuse klassiruumid värviti üle. Suurem remont tehti spordikeskuses, kus parandati soklikorruse osa, suurendati spordikeskuse ooteruumi, spordikeskuse pesemisruumid plaaditi, hetkel puudu veel uued segistid. Aatriumis puhastati veeseina, vahetati pumbad. Spordikeskuses loodi täiendav õpetajate tuba.
• Kahjuks ei õnnestunud sel aastal parandada ventilatsiooni peegelsaalis. Pakutud lahendusega oleks saali puhunud ainult külma õhku. Halba olukorda püütakse lahendada puhuritega, mis peaks tooma värske õhu peale.
• Hommikupäikese poolsete klasside ülekuumenemise vältimiseks paigaldati (matemaatika klass) ja paigaldatakse veel klassidesse, metallist väliribikardinad. Need tuleb hoida aknal ees samal ajal peab aken suletud olema, et ventilatsioon saaks ruumi jahutada.
• Kaardistati turvaprobleemid
• Vaadati üle õueala kõlarid ja mikrofonid
• Korraldatakse evakuatsiooni õppused
Teemaks oli õpilase täisealiseks saamine koolikohustust täites. Õpilasel on võimalik ise vastutada, kuid kõik peaks käima koostöös koduga läbi rääkides.