Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolipere
Juhtkond
Õpetajad
Tugispetsialistid
Halduspersonal
Klasside postiloendid
Vanematekogu
Õpilasesindus
Hoolekogu
Hoolekogu 2018/2019
Hoolekogu 2017/2018
Hoolekogu 2016/2017
Hoolekogu 2015/2016
Hoolekogu õppeaastal 2014/2015
Hoolekogu õppeaastal 2013/2014
Hoolekogu õppeaastal 2012/2013
Hoolekogu õppeaastal 2011/2012
Hoolekogude töökord
Vilistlased
Tervisenõukogu

  Otsing
Täppisotsing  

Hoolekogu koosolek 22.11.2016

Aeg: 22.11.2016 kell 17:30 – 19:00
Koht: Viimsi kool, ruum B201
Osalejate arv: 15 hoolekogu liiget (vt lisa)
Kutsutud: Peeter Aleksander Paju, Karmen Paul
Protokollija: Kadi-Lii Sams

Kinnitatud päevakord:

1. Protokollija valimine
2. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
3. Kooli kodukorra muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine
4. Arvamuse andmine "Viimsi Keskkooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord" muudatustele
5. Hoolekogu esindajate määramine värbamiskonkursi komisjoni koosseisu
6. Õpilasesinduse ülevaade koolitoidu küsitlusest
7. Jooksvad küsimused

1. Protokollija valimine

Protokollija valiti loosi teel.

Otsus: Protokollijaks valiti Kadi-Lii Sams.


2. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine

Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine toimus salajase hääletamise teel hoolekogu koosolekul osalejate poolthäälteenamusega. Kandidaatideks seati üles Piret Simmo ja Anni Martin. Salajasest hääletamisest võttis osa 14 kohal olnud hoolekogu liiget.

Otsus: Poolhäälteenamusega valiti hoolekogu esimeheks Piret Simmo ja aseesimeheks Anni Martin.


3. Kooli kodukorra muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine

Kommentaariks tehtud muudatustest:

lisati puudumisest teavitamine täiskasvanud õpilase puhul (pt 6.4, Õppest puudumisest teavitamise kord)
eemaldati vastukäiv info (punktid 9.1.6 ja 9.1.7, Gümnaasiumiastmelt õpilase väljaarvamise alused)
punkt 8 - Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisest teavitamise kord

meetmed seati rakendamise hierarhiasse ja lisati punkt 8.5 - Mõjutusmeetmed põhjuseta puudumiste ja hilinemiste vähendamiseks gümnaasiumis.
õpilaste tunnustamise kord (Lisa 3): muudeti punkte 4.1.6.1. ja 4.1.6.2: …kõigi õppeainete aastahinded on vähemalt “C” ja käitumine “väga hea” või “hea”
lisati kodukorra muudatustega tegelenud töörühma soovitused nutiseadmete (pt 3), filmimise, pildistamise ja vahetunnis mängimise (pt 11 – Füüsiline ja vaimne turvalisus) osas
muudeti kooli päevakava vastavalt sel õppeaastal kehtivale lisati kooli väärtustering
igal õpilasel on võimalik tasuta kasutada kooli õppevahendite kappi, võtme kaotamisel tuleb tasuda 5 eurot

Otsus: hoolekogu on kodukorra muudatustega nõus ning täiendavaid ettepanekuid ei ole.


4. Arvamuse andmine "Viimsi Keskkooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord" muudatustele

Muudatused:

kooli õppenõukogu otsustab, millises klassis jätkab õpinguid välisriigist tulnud õpilane

Testivooru kutsutud kandidaadid sooritavad kirjaliku sisseastumistesti, mis sisaldab matemaatika, eesti keele ja inglise keele õppeainete ülesandeid põhikooli õppekava ulatuses.

Testivooru tulemustest moodustub pingerida, mille alusel kutsutakse testivooru lävendi ületanud õpilased vestlusvooru. Lävend moodustub kandideerijate hulgast ja testivooru tulemustest. Kutsed vestlusvooru ja teated lävendi mitteületamisest saadetakse õpilastele e-posti teel.

Täpne informatsioon 10. klassi kandideerimise ja vastuvõtu korraldamise kohta on kooli kodulehel hiljemalt kalendriaasta 9. nädalal

Koolis õppiv õpilane viiakse HEV klassi üle vastava HEV ilmnemisel mõlema vanema nõusolekul.

Kevadel 2017 toimub viimane Viimsi Keskkooli poolt korraldatud vastuvõtt gümnaasiumi. Riigigümnaasiumisse on planeeritud 5 klassikomplekti. Kõik gümnaasiumi õpilased, kes on 2017/18 õppeaasta lõpuks lõpetanud 10. ja 11. klassi viiakse üle riigigümnaasiumisse.

Otsus: hoolekogu on "Viimsi Keskkooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord" muudatustega nõus ning täiendavaid ettepanekuid ei ole.


5. Hoolekogu esindajate määramine värbamiskonkursi komisjoni koosseisu

Otsus: hoolekogu esindajateks personali värbamiskomisjonis on Rein Leipalu, Lemmik Loopere, Anni Martin ja Piret Simmo.

6. Õpilasesinduse ülevaade koolitoidu küsitlusest

Õpilasesinduse poolt läbi viidud küsitluses osales 169 õpilast. 67% vastanutest hindab 5-pallilisel skaalal (1- ei ole rahul ja 5 – väga rahul) 3 kuni 5 palli. Õpilased ei ole rahul puhvetis pakutava kvaliteedi ja hindadega. Hinnatõusust tingituna üle poole vastanutest vähendanud puhvetis tehtavaid oste. Täiendavalt on puhvetis tekkinud võimalus kaardiga maksta. Teha toitlustajale ettepanek võimalus osta pool portsu putru hinnaga 30 senti. Pudru serveerimist alustada 10 – 15 minutit varem (7.45). Kiirema vahetunni ajal paluda üks teenindaja juurde. Soovitakse värskemat toitu ja valikut erieelistusega inimesele. Soovitakse luua puhvetilõuna kaart, kuhu on tehtud ettemakse.

Otsus: korraldada vallavalitsuse esindaja ja toitlustajaga ümarlaud, kus lisaks hoolekogule osalevad ka õpilaste ja õpetajate (tervisenõukogu) esindajad. Hoolekogu esindajaks ümarlaual on Piret Simmo, Anni Martin ja Kadi-Lii Sams.

7. Jooksvad küsimused

Eelarve piirsumma 2017. aastaks on ette antud ning kool on taotluse vallavalitsuse esitanud. 1. lugemine on vallavolikogus toimunud. Täiendavalt taotleme investeeringuna 73 000 eurot spordikeskuse väliväljaku katte (58x32m) renoveerimiseks. Taotluse aluseks on 3 erinevat pakkumist tartaankattega multisport spordiväljaku taastamiseks. Antud hinna aluseks on plastikkatte rajamine koos aluspinnase tasandustöödega ning joonte (korvpall, võrkpall, tennis, sulgpalli) rajamine. Plastikkatte pikk eluiga, kasutusmugavus ja minimaalne hooldusvajadus on spetsialistide sõnul võrreldes tartaankattega kulu-efektiivsem lahendus.

Lastevanematele saadeti õpetajate tunnustamise üleskutse. Kõik põhjendused, kaunid sõnad ja soovid jõuavad iga õpetajani.

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 14. märtsil kell 17.30.