Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolikorraldus
Põhikooli õppekava
Gümnaasiumi õppekava
Kodukord
Arengukava, üldtööplaan, põhimäärus
Õpilastööde juhendid
Vastuvõtu kord
Muud dokumendid
Dokumendiregister
Õppenõukogu
Õppenõukogu 2017/2018
Õppenõukogu 2016/2017
Õppenõukogu 2015/2016
Õppenõukogu 2014/2015
Õppenõukogu 2013/2014
Järelevalve
Bussiliiklus

  Otsing
Täppisotsing  

Õppenõukogu 28.08.2015

Päevakord: 

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine
 • Õpilaste järgmisse klassi üleviimine
 • Klassikursuse kordama jätmine
 • Gümnaasiumi lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmimne
 • Gümnaasiumist väljaarvamine
 • Välisriigist tulnud õpilastele klassi määramine
 • Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine
 • Kooli õppekavade muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine (tunnijaotusplaan ja gümnaasiumi hindamisjuhend)
 • Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse avaldamine
 • Kooli õppe– ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine ja ettepanekute tegemine
 • Kooli üldtööplaani kinnitamine 2015/16 õ.a.

Õppenõukogu 16.06.2015

Päevakord: 

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine
 • Põhikooli lõpetamine, lõputunnistuse väljaandmine ja tunnustamine kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel
 • Gümnaasiumi lõpetamine, lõputunnistuse väljaandmine ja tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga
 • Tallinna Tehnikaülikooli kandideerimiseks täiendavat konkursipunkti taotlevad õpilased

Õppenõukogu 10.06.2015

Päevakord: 
 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine
 • Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine ja õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine
 • Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga
 • Õpilase klassikursust kordama jätmise otsustamine

Õppenõukogu 17.02.2015

Päevakord: 

 • Kooli arengukava läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli arengukava ning selle muudatuste kohta

Õppenõukogu 20.01.2015

Päevakord:  

 • Välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine.

Õppenõukogu (elektrooniline) 09.01.2015

Päevakord: 

 • Välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine

Õppenõukogu 13.11.2014

Päevakord: 

 • Välishindamise tulemuste läbiarutamine
 • Koduõppe rakendamine
 • Arvamuse avaldamine arenguvestluste läbiviimise korrale
 • Õppe-ja kasvatustöö tulemuste (põhikooli eksamite) läbiarutamine

Õppenõukogu 23.09.2014

Päevakord: 

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine
 • Õppenõukogu sekretäri valimine
 • Õppe- ja kasvatustöö tulemuste esitlemine ning edasise analüüsi kava
 • Klassitunnistuse vormi kinnitamine
 • Põhikooli ja gümnaasiumi esindaja nimetamine kooli hoolekogusse