Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolikorraldus
Põhikooli õppekava
Kodukord
Arengukava, üldtööplaan, põhimäärus
Õpilastööde juhendid
Muud dokumendid
Dokumendiregister
Õppenõukogu
Õppenõukogu 2017/2018
Õppenõukogu 2016/2017
Õppenõukogu 2015/2016
Õppenõukogu 2014/2015
Õppenõukogu 2013/2014
Järelevalve
Bussiliiklus

  Otsing
Täppisotsing  

Õppenõukogu 28.08.2015

Päevakord: 

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine
 • Õpilaste järgmisse klassi üleviimine
 • Klassikursuse kordama jätmine
 • Gümnaasiumi lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmimne
 • Gümnaasiumist väljaarvamine
 • Välisriigist tulnud õpilastele klassi määramine
 • Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine
 • Kooli õppekavade muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine (tunnijaotusplaan ja gümnaasiumi hindamisjuhend)
 • Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse avaldamine
 • Kooli õppe– ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine ja ettepanekute tegemine
 • Kooli üldtööplaani kinnitamine 2015/16 õ.a.

Õppenõukogu 16.06.2015

Päevakord: 

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine
 • Põhikooli lõpetamine, lõputunnistuse väljaandmine ja tunnustamine kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel
 • Gümnaasiumi lõpetamine, lõputunnistuse väljaandmine ja tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga
 • Tallinna Tehnikaülikooli kandideerimiseks täiendavat konkursipunkti taotlevad õpilased

Õppenõukogu 10.06.2015

Päevakord: 
 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine
 • Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine ja õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine
 • Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga
 • Õpilase klassikursust kordama jätmise otsustamine

Õppenõukogu 17.02.2015

Päevakord: 

 • Kooli arengukava läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli arengukava ning selle muudatuste kohta

Õppenõukogu 20.01.2015

Päevakord:  

 • Välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine.

Õppenõukogu (elektrooniline) 09.01.2015

Päevakord: 

 • Välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine

Õppenõukogu 13.11.2014

Päevakord: 

 • Välishindamise tulemuste läbiarutamine
 • Koduõppe rakendamine
 • Arvamuse avaldamine arenguvestluste läbiviimise korrale
 • Õppe-ja kasvatustöö tulemuste (põhikooli eksamite) läbiarutamine

Õppenõukogu 23.09.2014

Päevakord: 

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine
 • Õppenõukogu sekretäri valimine
 • Õppe- ja kasvatustöö tulemuste esitlemine ning edasise analüüsi kava
 • Klassitunnistuse vormi kinnitamine
 • Põhikooli ja gümnaasiumi esindaja nimetamine kooli hoolekogusse