Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Vastuvõtt
Eelkool
1. klass
10. klass
Gümnaasiumi õppesuunad
Valikained
Avaldus 10. klassi vastuvõtmiseks
Vastuvõtt 2.-9. klassi ja koolist lahkumine

  Otsing
Täppisotsing  

Väljavõte Viimsi Keskkooli 10. klassi vastuvõtmise korrast

 § 5. Teadmiste ja oskuste hindamise kord gümnaasiumi vastuvõtmisel
(1) Kool komplekteerib 10. klassid põhikooli 9. klassi hinnete, kirjalike katsete ja vestlusvooru tulemuste alusel.
(2) Sisseastumisele registreerimine toimub elektrooniliselt kooli kodulehel hiljemalt 2 nädalat enne katsete toimumist.
(3) Otse vestlusvooru kutsutakse õpilaskandidaadid, kelle 9. klassi veerandi- või trimestrihinded on neljad ja viied või kes on osalenud üleriigiliste olümpiaadide piirkonna- ja lõppvoorus.
(4) Õpilased, kes taotlevad otse vestlusvooru kutsumist, toovad nädal pärast registreerumisavalduse esitamise lõpptähtaega Kooli kantseleisse koopia 9. klassi tunnistusest. Otsuse vestlusvooru kutsumise kohta teeb vastuvõtukomisjon ja teavitab õpilast sellest e-posti teel. Vestlusvooru tulemustest ja veerandi- või trimestrihinnete keskmisest moodustub pingerida, mis on aluseks vastuvõtuotsuse tegemisele.

(5) Õpilaskandidaadid esitavad vestlusvoorus motivatsioonikirja, milles:
1) analüüsivad ennast õppijana;
2) selgitavad isiklikke eesmärke;
3) põhjendavad õppesuuna valikut.
(6) Testivooru kutsutud kandidaadid sooritavad kirjaliku sisseastumistesti, mis sisaldab matemaatika, eesti keele ja inglise keele õppeainete ülesandeid põhikooli õppekava ulatuses.
(7) Testivooru tulemustest moodustub pingerida, mille alusel kutsutakse testivooru lävendi ületanud õpilased vestlusvooru. Lävend moodustub kandideerijate hulgast ja testivooru tulemustest. Kutsed vestlusvooru ja teated lävendi mitteületamisest saadetakse õpilastele e-posti teel.
(8) Täpne informatsioon 10. klassi kandideerimise ja vastuvõtu korraldamise kohta on kooli kodulehel hiljemalt kalendriaasta 9. nädalal.
(9) Direktor otsustab gümnaasiumi vastuvõtutingimuste täitmise alusel õpilase gümnaasiumisse vastuvõtmise, kuulates ära gümnaasiumi vastuvõtukomisjoni ettepaneku.
(10) 10. klassi astumise kirjalikke avaldusi koos põhiharidust tõendava dokumendiga võetakse vastu kooli kantseleis Kooli kodulehel määratud kuupäevani. Direktor kinnitab käskkirjaga gümnaasiumisse vastuvõetud 10. klassi õpilaste nimekirja 1. juuliks.
(11) Infot gümnaasiumisse vastuvõtmise või mittevastuvõtmise kohta saab õpilaskandidaat e-posti teel ja kooli koduleheküljelt alates otsuse tegemisele järgnevast tööpäevast.

Määruse terviktekst