Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolipere
Juhtkond
Õpetajad
Tugispetsialistid
Halduspersonal
Klasside postiloendid
Vanematekogu
Vanematekogu 2018/2019
Vanematekogu 2017/2018
Vanematekogu 2016/17
Vanematekogu 2015/16
Vanematekogu 2014/2015
Vanematekogu 2013/2014
Õpilasesindus
Hoolekogu
Vilistlased
Tervisenõukogu

  Otsing
Täppisotsing  

Vanematekogu koosolek 25. aprillil 2017

Aeg: 25.aprill 2017
Koosoleku juhataja: Piret Simmo
Protokollija: Karmen Paul

Osalejad: 31 vanematekogu liiget, õppejuhid Merle Sepp, Mart Felding, Alge Ilosaar ja Ingrid Hermet, Viimsi VV haridus- ja kultuuriameti haridus- ja noorsootöö peaspetsialist Kadi Bruus, KLP Toit OÜ esindaja Jüri Peetson ning koolijuht Karmen Paul.

Päevakorras:
1. Tagasisideküsitluse kokkuvõtted – koolijuht Karmen Paul, õppejuht Ingrid Hermet
2. Õpilaste toitlustamisest ja koolitoidu töörühma tegevusest – Piret Simmo

Arutelu tulemused


1. Tagasisideküsitluse kokkuvõtted
Perioodil 6.- 13. aprill viidi läbi tagasisideküsitlus hindamissüsteemi muudatuste kohta. Küsitlusele vastasid lapsevanemad (12%), 4.-12.klassi õpilased (41%) ja õpetajad (60%).

Kokkuvõte lastevanemate küsitlusest
• 91,4% vastanutest on nõus väitega, et nad on kursis kooli hindamissüsteemiga (8,6% ei ole nõus).
• 77,3% vastanutest kasutab Stuudiumit iga päev ja 15,3% vastanutest 2-3 korda nädalas. 7,4% vastanutest kasutab Stuudiumit harvemini kui paar korda nädalas.
• Peamine tagasiside saamise allikas on Stuudium ja lapse kirjalikud tööd. Lisaks saadakse tagasisidet lapse või õpetaja käest, sh arenguvestlustel.
• 81,6% vastanutest väitsid, et tagasiside on või valdavalt on arusaadav.
• 80,4% vastanutest on uuendatud hindamissüsteemiga rahul.
• Rahulolu põhjustena toodi peamiselt välja hindamisskaala selgus, õiglus, arusaadavus ja täpsus lähtuvalt protsendivahemikest. Toetati sõnalise hindamise rakendamist I kooliastmes. 19,6% ei ole uuendatud hindamissüsteemiga rahul tuues peamiselt põhjenduseks selle, et uus süsteem on harjumatu (5-palli süsteem oli selgem) ning jätkuvalt hinnete konverteerimise vajaduse lõpuklassides.

Kokkuvõte õpilaste küsitlusest

• 92,9% vastanutest on kursis kooli hindamissüsteemiga (3,8% ei ole nõus ja 3,2% vastanutest ei oska öelda).
• 94,8% vastanutest kasutab Stuudiumit iga päev.
• Peamine tagasiside saamise allikas on Stuudium, kuid ka kirjalikud tööd ja õpetaja suuline või kirjalik tagasiside.
• 87,1% vastanutest on täiesti või pigem nõus väitega, et kirjalik tagasiside on arusaadav (8% ei ole nõus ja 5% ei oska öelda).
• 83,9% vastanutest on uuendatud hindamissüsteemiga rahul.
• Peamiste rahulolu põhjustena märgiti: täpsemad vahemikud ja laiem skaala, täpsem tagasiside, ettevalmistus ülikooliks ja Euroopasse minekuks, selgem, arusaadavam, parem ja motiveerivam. 16,1% ei ole uuendatud hindamissüsteemiga rahul tuues põhjuseks, et numbrite süsteem oli parem (33 korral), uus süsteem on segadust tekitav (25 korral), hinnete asemel võiks kasutada arvestatud ja mittearvestatud, skaala on liiga lai, lõpuklasside puhul on vaja hindeid konverteerida ning hinded olid motiveerivamad.

Kokkuvõte õpetajate küsitlusest
• 56,9% vastanutest on täiesti kursis ja 43,1% pigem kursis kooli hindamissüsteemiga.
• 65,3% vastanutest on täiesti rahul ja 33,3% pigem rahul kooli uuendatud hindamissüsteemiga.
• Õpetajad põhjendasid oma arvamust väidetega, et süsteem on paindlik, vastuvõetav, sõbralik ja suurema diferentseerimisvõimalusega (31), aus ja selge, paremini kõigile üheselt mõistetav (17). Lisatud oli, et praeguse hindamissüsteemi juures on vähemalt ausad hinnete protsendid. Eelmisel hindamisel oli liiga palju negatiivsust ja hinde 3 protsent oli kõige suurem ja rõhuti rohkem sellele, et enamus õpilased on keskmised.
• Väitega Kooli hindamissüsteem võimaldab anda tagasisidet oodatavatele õpitulemustele olid 40,3% vastanutest täiesti nõus ja 55,6% pigem nõus.
• Tagasisidet antakse peamiselt Stuudiumi kaudu, kuid ka suuliselt ja kirjalike tööde kaudu (38,5% töödele ja ülesannetele, 34,6% eesmärgi saavutamisele ja omandatud oskustele, 26,9% tervikule: käitumine, hoolsus, areng ja õppimine).
• Hindamisest teavitatakse valdavalt suuliselt ja Stuudiumi kaudu: hinnatavate õppeülesannete eel suuliselt (52), peale vastamist, Stuudiumis (43), kursuse alguses, teema alguses (24).
Küsitluse tulemusi analüüsitakse koos õpetajatega ning täiendavate selgitus- ja teavitustöödega alustatakse maikuus.

2. Õpilaste toitlustamisest ja koolitoidu töörühma tegevusest
Hoolekogu üks peamisi tegevusvaldkondi ja arendustegevusi on käesoleval õppeaastal olnud seotud koolitoidu kvaliteediga.
• Hoolekogu 22.november 2016 koosolekul otsustati korraldada vallavalitsuse esindaja ja toitlustajaga ümarlaud, kus osalevad ka õpilaste, õpetajate ja hoolekogu esindajad.
• Kooli töörühma koosolek ümarlaua ettevalmistamiseks toimus 06. veebruaril 2017 toimus.
• 15.veebruaril 2017 toimus Viimsi vallamajas ümarlaud kõikide osapooltega.
• KLP Toit OÜ esindajatega toimus täiendav koosolek 3. aprill 2017.

Positiivne külg ja tugevused:
• koolis algab hommikupudru pakkumine kell 7.45;
• hommikuputru müüakse nüüd ka poole portsu kaupa;
• I kooliastmel on söömise ajal alati vesi kannuga lauale pandud ja lihtsalt kätte saadav; • soolaveski ja maitseaineveskid on puhvetis ja marmiitide juures riiulitel; • algklassidele pakutakse salatit väiksemates kaussides.
• kaardimakse võimalus;
• üks lisatööline on juba sööklasse võetud, tänu sellel on järjekorrad lühenenud;
• täname noorte poolt puhvetitädi Ringat; • valik on mitmekesisem.
KLP Toit OÜ on kaasanud menüü üle vaatamisse tervisenõukogu ja õpilasesinduse esindajad. Ühiselt vaadati üle 10 nädala menüü ja vastavalt võimalusele muudetakse ja täiendatakse.

Probleemid:
• Toitlustaja on keeldunud panemast näidisportsjoneid grammi täpsuse arvestusega nii III kui ka IV kooliastmele.
• Kalasuppi on liiga palju (12 korda kalasuppi, 2 korda frikadellisuppi ja 2 korda muud suppi).
• Vorstikastme asemel pigem viinerid.
• Puhveti hindade tõus ei ole põhjendatud. KLP toit kirjutas selgituse mis on küll JOKK aga mitte aus ega õiglane.
• Puhveti toidule soovime prae koostisosade (salat, kartul, kaste) ühikute hinda. St õpilased ja õpetajad saaksid osta salatit, kartulit ja liha eraldi ühikutega. Praegu peab justkui maksma pooleteist või kahe prae hinna, kui soovid erinevate praadide komponente süüa koos( näiteks ühest praest salat ja teisest liha jms)

Ettepanekud kooli toitlustajale:
• Parandada salatite kvaliteeti: kooli salatid on valdavalt kuivad ja maitsetud;
• Mõelda paremini läbi kastmete retseptid – JÄTKUVALT pakutakse jahukörti mitme erineva sisuga (2 x nädalas);
• Üks taimetoidu päev nädalas (Soome koolide näitel);
• KLP Toit paneb KÕIK puuvilja ampsude ülejäägid avalikult laudadele pakkumiseks.
• Menüü mõeldakse läbi toidu kokku sobivusest lähtudes: JÄTKUVALT rassolnik ja karamell kissell ei sobi kokku. Kui on supi päev, siis võiks magustoit midagi tahedamat olla. Näiteks saiavorm või muud tahket. Praegu jääb sellise toidu korral õpilase kõht tühjaks.
• Pakkuda koolis õpilastele võimalust, lisada toidule kastet ilma lihata. Seda lihakastmele lisaks( taimetoitlaste jaoks). Võiks olla samaaegselt lõunamenüü valikus.


Koosolekul toimunud diskussioonis osales KLP Toit OÜ esindaja Jüri Peetson.