Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Projektid
Kaasatud kogukond= võimalusterohkem kool
ICT in USE (Erasmus+)
Õppijaks kujunedes (Erasmus+ õpiränne 2017/2018)
Õppiv õpetaja - õppiv kool (Erasmus+ õpiränne)
Õppija arengut toetav õpetaja (Innove projekt)
Multiple Faces of Young Europe Unite in Diversity
What's up?!
KIK projektid
Rahvusvahelised projektid 2015/2016
Rahvusvahelised projektid 2013-2015
Creative Classroom
Üldõpetust toetav koostööprojekt

  Otsing
Täppisotsing  

Õpiränne Maltale

Novembris 2017 käis inglise keele õpetaja Liis Leppik projektiga "Õppijaks kujunedes" Matlal koolitusel "Teaching tomorrow". Koolitusel räägiti hariduse tuleviku väljakutsetest ja keskenduti õpetajate didaktliste oskuste arendamisele, mis aitaksid tagada dünaamilise õppimise homses õpikeskkonnas. Suur rõhk oli ka teiste riikide praktikatest õppimisel ning samuti külastasid kõik osalejad kahte kohalikku kooli. Kahe väga omanäolise kooli külastus oli silmaringi avardav.

Koolituse põhiteemad:

 • 21. sajandi õppija vajadused ning efektiivne õppimine
 • “uue” õpetaja praktikad, mis muudaksid õppimise tõhusamaks
 • innovatiivne ja kaasav juhtimine hariduses
 • klassi-, rühma- või kollektiivi koostöö soodustamine

Mida Liisi veel koolitusel õppis ja milline võiks olla ideaalne 21. sajandi kool, loe koolitusblogist.

Õpirännet rahastas Erasmus+.

Õpiränded Norrasse ja Hispaaniasse

Septembris käisid Norras Verket koolis töövarjuks direktor Ene Koitla, eripedagoog Katrin Lääne ja kehalise kasvatuse õpetaja Kirke Aitsen. Mida nad seal nägid ja õppisid, saab lugeda siin.

Oktoobris rändas Barceloonasse kooli arendusjuht Maarja Kütt läbima projektijuhtimise alast koolitust. Kõiges täpsemalt saab lugeda siin.

Mõlemad ränded on rahastatud Erasmus+ programmist ja toimunud kooli projekti "Õppijaks kujunedes" raames.

Erasmus+ õpirände projektiga "Õppijaks kujunedes" lähevad sel õppeaastal väliskoolitustele 7 ja töövarjuks 3 Viimsi Kooli töötajat

Viimsi Keskkooli õpirände projekti taotlus sai neljandat korda Euroopa Liidu rahastuse ja uue projekti raames lähevad välismaale täiendkoolitusele 7 ja töövarjuks 3 Viimsi Kooli töötajat. Ülevaate "Õppijaks kujunedes" projekti eesmärkidest ja selle raames toimuvatest õpirännetest saad siin.

Esimene õpiränne on juba toimunud! Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Grete Rohi käis augusti kuus Firenzes koolitusel "Projektipõhine õpe klassiruumis". Mis olid kursuse eesmärgid, mida Grete Itaalias õppis, mis on 3-2-1 meetod ja sõõriku meetod ning kuidas Grete koolitusega rahul jäi, saad lugeda projekti kodulehelt.

“Õppijaks kujunedes” (Erasmus+ õpiränne 2017/2018)

Muutunud õpikäsitus eeldab muutunud mõtteviisi, uusi ja uuenenud õpetamis- ning õppimismeetodeid ning teistsugust lähenemist koolijuhtimisele. Muutunud õpikäsituse juurutamisega räägitakse palju õpilase individuaalsusest ja individuaalse arengu toetamisest, samuti õppe huvitavamaks muutmiseks, et säiliks õpimotivatsioon ja õpihimu. Õpilase toetajaks on koolis esmajoones õpetaja ning et eespool kirjeldatud ootusi täita, on vaja kooli töötajate endi pädevuste tõsta ning motivatsiooni hoida, sest kõik muutused saavad alguse inimesest endast. Muutused on võimalikud, kui töötajatele pakutakse võimalusi heade praktikate kogemiseks ja oskuste järjepidevaks arendamiseks.

Antud projekt kannab endas ideed õpetajast kui muutustele avatud õppijast, kes omab teadmisi, oskusi ja hoiakuid 21. sajandi ootustele vastava õpilase kujundamiseks. Seega on projekti üldine eesmärk seotud meie visiooniga – suurendada õppijate õpihimu ja koolirõõmu läbi muutunud õpikäsituse juurutamise. Seetõttu on ka Viimsi Kooli olulisemad parendusvaldkonnad seotud töötajate pädevuste tõstmisega, mis võimaldaksid tõsta õppekvaliteeti ning positiivseid hoiakuid iga õppija arendamiseks.

Eelnevaga seoses on Euroopa-suunalise õpirände eesmärgid:

 • suurendada töötajate oskusi ja pädevusi muutunud õpikäsituse rakendamisel õppija arengu toetamiseks (sh IKT vahenditega, õuesõppe kaudu, kriitilise mõtlemise arendamine, projektõpe jne);
 • arendada õpetajate didaktilisi oskusi õpilaste (sh HEV õpilaste, immigrantide) õpetamisel ning diferentseerimisel ning loovuse arendamisel;
 • õpilasele eakohase, turvalise, positiivselt mõjuva ja arendava õpikeskkonna loomine klassiruumis ja organisatsiooni tasandil, mis toetab õpilase õpihimu ja õpioskusi, enesereflektsiooni ja loovat eneseväljendust.
 • töötajate praktiliste oskuste arendamine kooli kvaliteedi tõstmiseks (programmeerimine, projektijuhtimine)

Õppeaastal 2017/2018 viibivad Viimsi Keskkooli õpetajad ja tugipersonal järgmistel õpirännetel:

 • ”Projektipõhine õpe klassiruumis: ettevalmistus, lõimimine ja tagasiside.” 7.-12. august 2017 Itaalias, Firenzes 
 • Töövarjutamine Verket Koolis Norras, Mossi linnas 10.-15. september . Osalevad eripedagoog, aineõpetaja ja koolijuht Viimsi Koolist.
 • “ELi rahastatud projektide tõhus ja tulemuslik juhtimine” 2.-6. oktoober Hispaanias, Barcelonas.
 • “Õpetamine homme” 5.-10. november Maltal.
 • “Taccle 3 kodeerimine” 12.-16. märts Saksamaal, Dillingenis.
 • “Juhtimine õues” 19.-23. märts Portugalis, Cascais.
 • “Loovus õpetamises ja harjutamises ning kuidas kasutada muusikat, kunsti IKTd ja õuetegevusi hariduses” 22.-28. aprill Maltal
 • “Meta õppimis- ja mõtlemisoskused” 13.-18. mai Maltal.

Kõikide koolituste kokkuvõtted, kasulikud lingid on kättesaadavad Viimsi Keskkooli koolitusblogist

Projekt on saanud toetust Euroopa Liidult Erasmus+ programmi raames.