Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolipere
Juhtkond
Õpetajad
Tugispetsialistid
Halduspersonal
Klasside postiloendid
Vanematekogu
Õpilasesindus
Hoolekogu
Hoolekogu 2018/2019
Hoolekogu 2017/2018
Hoolekogu 2016/2017
Hoolekogu 2015/2016
Hoolekogu õppeaastal 2014/2015
Hoolekogu õppeaastal 2013/2014
Hoolekogu õppeaastal 2012/2013
Hoolekogu õppeaastal 2011/2012
Hoolekogude töökord
Vilistlased
Tervisenõukogu

  Otsing
Täppisotsing  

Hoolekogu koosolek 29.08.2017

Aeg: 29.08.2017. a kell 18:00 -19:30
Koht: Viimsi Kool
Osalejate arv: 10 hoolekogu liiget
Kutsutud: Ene Koitla, Merike Hindreus, Merle Sepp, Mart Felding, Greta Ammer, Ingrid Hermet
Koosolekut juhatas: Piret Simmo 
Protokollija: Jelena Tops

PÄEVAKORD:

1. Arvamuse andmine põhikooli õppekava üldosale
2. Kooli valmisolek 2017/18 õppeaastaks 
3. Uue õppeaasta eesmärgid 
4. Uue koolijuhi tutvustus ja visioon
5. Kohapeal algatatud küsimused

1. Arvamuse andmine põhikooli õppekava üldosale ( sõnaline hindamine I kooliastmes).
Esimese kooliastme õppejuht Merle Sepp andis ülevaate põhikooli õppekava muudatustest.
Sellest õppeaastast on I kooliastmes õpitulemuste sõnaline tagasisidestamine lähtuvalt lapse arengust, pädevustest, õpioskuse kujunemisest ja õppeprotsessist osalemisest. Õppeprotsessi vältel kirjeldab suuline või kirjalik tagasiside õpilase tugevaid külgi ja kirjalikult tagasisidestatakse eelkõige ettepanekuid edaspidiseks tegevuseks, mis toetavad õpilase arengut. Kord õppeaasta jooksul toimub arenguvestlus, kus selgitatakse lastevanematele saavutatavaid õpitulemusi ja koos lapsega analüüsitakse toimunud arengut. Kokkuvõttev tagasiside õpitulemuste saavutamisest antakse õppeaasta lõpus tunnistusel.
3.-9. klassides jätkatakse 7-pallisüsteemiga.
OTSUS: Hoolekogu kooskõlastas põhikooli õppekava muudatused.

2. Kooli valmisolek 2017/18 õppeaastaks Direktor Ene Koitla
1.klassis asus õppima 120 last ja 10.klassis õpib 108 õpilast, gümaasiumi astmes on sellel aastal kaks vahetusõpilast
Seoses ühe klassiõpetaja lapsehoolduspuhkusega on oktoobrist vaja leida üks klassiõpetaja ja üks matemaatika õpetaja on puudu, koormus jaotatakse kõikide matemaatika õpetajate vahel ja esialgu tasemerühmi ei looda.
Pikapäeva klassi alates 2. klassist sellel aastal enam ei toimu, vajadusel suunatakse õpilane õpituppa ja kasutada saab ka raamatukogu, kus saab teha palju põnevat.
1.septembril toimub viis aktust, kõik kantakse üle videoülekandega, link sellele on võimalik leida Viimsi kooli kodulehel.

OTSUS: Hoolekogu võttis info teadmiseks.

3. Uue õppeaasta eesmärgid Ene Koitla
Vaadatakse üle õpetajate digipädevused, et planeerida paremini vastavaid koolitusi ja rohkem integreerida tehnoloogiaharidust formaalharidusse. Analüüsitakse andekate laste toetussüsteemi, et tagada selle jätkusuutlik toimimine. Seoses uue arengukava koostamisega, lisatakse sinna ka IKT arengukava, et tagada tänapäevane koolikeskkond. Järgmise aasta kevadel viiakse läbi rahuloluküsitlus. Huvijuhi suuremaid ülesandeid on vilistlaste kogu loomise algatamine ja kooli poolt püüame igati toetada selle jätkusuutlikkust.

OTSUS: Hoolekogu võttis info teadmiseks.

4. Uue koolijuhi tutvustus ja visioon. Ene Koitla
Uus Viimsi Keskkooli direktor on Ene Koitla.
Tema visioon koolist: Kool on ettevalmistus eluks, kus saab eksida ja oma vead parandada.
Koolis on kaks tähtsat sihtgruppi õpetajad ja õpilased. Koolimeeskond peab tagama, et õpetajad saaksid õpetada ja õpilased õppida. Suurt tähelepanu tuleb pöörata õpilaste turvalisusele. Õpilasel on teadlikud oma õigustest, kuid kohustustest räägitakse vähem. Ennekõike kohustused, mis hõlmavad koolikeskkonna ja heaolu tagamist. Vandaalitsemine koolimajas on keelatud. Narkootikumide ja tubakatoodete probleemide lahendamiseks hakatakse tegema koostööd politsei, lastekaitse ja noorsootöötajatega. Algatatud on avalikese ruumidesse videokaamerate paigaldamise projekt koostöös vallaga.Koolijuht tutvustas täiendatud õpilaslepingut seoses koolikappide kasutamisega. Õpilaslepingut täiendati, et tagada koolis turvaline keskkond. Hoolekogu tegi ettepaneku lisada keelatud ainete loetelusse pürotehnika.

OTSUS: Hoolekogu kooskõlastas muudetud õpilaslepingu koolikappide kasutamiseks.

5. Kohapeal algatatud küsimused
Gümnaasiumi lastevanemate üldkoosoleku toimumise aeg on 19.09.17
Kolmanda astme lastevanemate üldkoosolek 21.09.17
Teise astme lastevanemate üldkoosolek 26.09.17
Esimese astme lastevanemate üldkoosolek 28.09.17