Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolipere
Juhtkond
Õpetajad
Tugispetsialistid
Halduspersonal
Klasside postiloendid
Vanematekogu
Õpilasesindus
Hoolekogu
Hoolekogu 2018/2019
Hoolekogu 2017/2018
Hoolekogu 2016/2017
Hoolekogu 2015/2016
Hoolekogu õppeaastal 2014/2015
Hoolekogu õppeaastal 2013/2014
Hoolekogu õppeaastal 2012/2013
Hoolekogu õppeaastal 2011/2012
Hoolekogude töökord
Vilistlased
Tervisenõukogu

  Otsing
Täppisotsing  

Hoolekogu koosolek 14.11.2017

Aeg: 14.11.2017 kell 18:00-19:27
Koht: Viimsi Keskkool
Osalejate arv: 17
Kutsutud: Ene Koitla, Merle Sepp, Mart Felding
Koosoleku juhataja: Ene Koitla ja Piret Simmo
Protokollija: Liina Mugu

PÄEVAKORD:

1. Hoolekogu koosoleku päevakorra kinnitamine
2. Protokollija valimine
3. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
4. Viimsi Kooli kodukorra arutelu ja arvamuse avaldamine
5. Hoolekogu tööplaan 2017/2018 õppeaastal
6. Hoolekogu ja vanematekogu koostöö
7. Kohapeal algatatud küsimused

1. Hoolekogu koosoleku päevakorra kinnitamine

Otsustati: Hoolekogu kinnitas koosoleku päevakorra.

2. Protokollija valimine
Otsustati: Protokollijaks valiti Liina Mugu.

3. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
Hoolekogu esimehe ja aseesimehe kandidaatideks esitati Piret Simmo ja Anni Martin.
Otsustati: Hoolekogu esimeheks valiti 9 poolthäälega Piret Simmo. Hoolekogu aseesimeheks valiti 5 poolthäälega Anni Martin.

4. Viimsi Kooli kodukorra arutelu ja arvamuse avaldamine
Otsustati: Viimsi Kooli kodukorra muudatused kiideti heaks ja kinnitati.

5. Hoolekogu tööplaan 2017/2018 õppeaastal
E. Koitla andis ülevaate hoolekogu tööplaanist 2017/2018 õppeaastal. Viimsi Koolis on kokku kutsutud põhikooli loomise töörühm. Tegeletakse põhimääruse muutmisega ja põhikooli õppekava ettevalmistamisega. Seoses põhikooli kujundamisega toimuvad hoolekogu koosolekud sel õppeaastal tihedamini. Viimsi keskkooli muutumine põhikooliks vajab palju täiendavaid tegevusi. Lisaks juriidilisele poolele õppekavade ettevalmistamine, logo muutmine, personali planeerimine, ruumide planeerimine jms. Põhikooli loomiseks on kavandatud koostööseminarid erinevate kooli puutuvate osapooltega, et saada parimat ja mitmekülgsemat sisendit. Hoolekogu töösse kaasatakse ka vilistlaskogu, mis on hetkel loomisel.
P. Simmo tegi ettepaneku sõnastada võimalikult selgelt, ning informeerida nii hoolekogu kui ka vanematekogu, missugust sisendit seoses põhikooli kujundamisega lapsevanematelt oodatakse. Samas märkis P. Simmo, et alates sellest õppeaastast on vanematekogusse võimalus klasside esindajatel kutsuda täiendavaid lapsevanemaid osalema vanematekogu koosolekutel. Peaasi, et lapsevanematel on huvi kooli töö ja käekäigu vastu.
Otsustati: Võtta info teadmiseks.

6. Hoolekogu ja vanematekogu koostöö
E. Koitla ootab hoolekogult ettepanekuid hoolekogu päevakorda. Sisend võiks muuhulgas hoolekogule tulla vanematekogult.
E. Koitla kutsus kõiki osalema 30. novembril 2017 Viimsi Koolis toimuval kujundava hindamise seminaril. P. Simmo tegi ettepaneku seminari kohta vanematekogule e-mail saata uurimaks, kas on küsimusi kujundava hindamise kohta. Küsimuste vastused saaksid ettekandjad oma esitlusse põimida.
Otsustati: Võtta info teadmiseks.

7. Kohapeal algatatud küsimused
7.1. P. Simmo uuris J. Murakalt missugused on valla plaanid hariduse valdkonnas järgmise 4 aasta jooksul. J. Muraka sõnul on sellele veel vara vastata, sest koalitsioonileping on alles sõlmimisel. Lepiti kokku, et ülevaate teeb J.Murakas järgmisel Hoolekogu koosolekul.
7.2. E. Koitla informeeris, et tänu tublile lapsevanemale on Viimsi Koolile leitud 2 kuuske – 5-meetrine kuusk aatriumisse ja lühem kuusk väiksemate poolele.
7.3. Uudisena hakkab Viimsi Kool pakkuma mentorlust õpilaste vahel – tublimad õpilased hakkavad andma järeleaitamise tunde nooremate klasside õpilastele.
7.4. A. Martin tõstatas küsimuse algklassiõpilaste päevakava kohta. Alates 2. klassist söögivahetunni pikkus vaid 20 minutit ja lapsed on mures, et ei jõua selle ajaga lõunatatud. Järjekorrad sööklas on pikad ja seal seismine võtab palju aega.
Otsustati: punkt 7.4 võetakse hoolekogu päevakorda taas kevadel 2018.