Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Projektid
Kaasatud kogukond= võimalusterohkem kool
ICT in USE (Erasmus+)
Õppijaks kujunedes (Erasmus+ õpiränne 2017/2018)
Õppiv õpetaja - õppiv kool (Erasmus+ õpiränne)
Õppija arengut toetav õpetaja (Innove projekt)
Multiple Faces of Young Europe Unite in Diversity
What's up?!
KIK projektid
Rahvusvahelised projektid 2015/2016
Rahvusvahelised projektid 2013-2015
Creative Classroom
Üldõpetust toetav koostööprojekt

  Otsing
Täppisotsing  

Kaasatud kogukond = võimalusterohkem kool

Projekti “Kaasatud kogukond = võimalusterohkem kool” eesmärk on kaasata teadmiseskust, kogukonda, koolipidajat, õpilasi, õpetajaid, lastevanemaid uue põhikooli loomisesse, et see vastaks kogukonna huvidele ja soovidele. Viimsi kool muutub 1. septembrist 2018 gümnaasiumist põhikooliks. Seoses sellega on võimalik vaadata üle õppekava ja õppeprotsess ning luua uute võimaluste kool õpilastele ja õpetajatele. Kogu projekti tegevuste keskmes on õppija, et kool vastaks õppija individuaalsetele vajadustele ja muutunud õpikäsitusele.

Projekti raames toimub 2018 aasta esimesel poolaastal Viimsi koolis 5 seminari kogukonna liikmetele:

I seminar “Huvihariduse kaasamine igapäevasesse õppeprotsessi” - 24. jaanuaril kell 18.00.
Seminarilt nopitakse välja 1-3 ideed, mida hakatakse uues koolis rakendama eesmärgiga lõimida huviharidust ja muuseume tavapärase õppetööga. Kogukond annab sisendi progümnaasiumi valikkursuste valdkondade jaoks ja teeb ettepanekuid koostööks valikkursuste läbiviimisel. Teadmiskeskus saab kogutud infost lähtuvalt planeerida täiendavaid kursuseid asjast huvitatud õpilastele.

II seminar “Kogukonna kooli roll“ - 15. veebruaril kell 18.00
Seminaril arutatakse kogukonna kooli tähendust ja jõutakse järeldusele, mis on kogukonna kooli roll Viimsi valla kontekstis. Seminaril arutatakse kooli päevakava ja õppekava teemadel ning nopitakse välja 1-3 ideed, mida hakatakse uues koolis rakendama

III seminar “Õppija arengut toetav õpetaja” - 21. märtsil kell 18.00
Seminari raames arutatakse, kuidas Viimsi Kool on seni muutunud õpikäsitust rakendanud ning kuhu ja kuidas soovitakse muudatustega välja jõuda. Seminari tulemusena on kogukonna liikmetel ühtsem arusaam sellest, milline on õppijat toetav õpetaja.

IV seminar “Kooli visuaalne identiteet. Kooli väärtuste mõistmine ja tegevustesse lõimimine” - 18. aprillil kell 18.00
Koostöös kogukonnaga jõutakse järeldustele, milline saab olema kooli visuaalne identiteet (nt logole uue tähenduse andmine jne). Lepitakse kokku kooli väärtustes ja leitakse lahendus, kuidas kooli väärtuseid lõimida koolieluga.

V seminar “Lastevanemate ja vilistlaste jätkusuutlik panus Viimsi Kooli arengusse” - 23. mail kell 18.00
Seminarile on oodatud eelkõige lapsevanemad ja vilistlased. Koos lepitakse kokku tegevused, kuidas lastevanemad ja vilistlased panustavad õppijakesksesse Viimsi Kooli arengusse.  

Lisaks toimub kokkuvõttev lõpuseminar põhikoolis jätkavatele õpetajatele augustis 2018.

 

Projekti rahastavad: