Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolipere
Juhtkond
Õpetajad
Tugispetsialistid
Halduspersonal
Klasside postiloendid
Vanematekogu
Õpilasesindus
Hoolekogu
Hoolekogu 2018/2019
Hoolekogu 2017/2018
Hoolekogu 2016/2017
Hoolekogu 2015/2016
Hoolekogu õppeaastal 2014/2015
Hoolekogu õppeaastal 2013/2014
Hoolekogu õppeaastal 2012/2013
Hoolekogu õppeaastal 2011/2012
Hoolekogude töökord
Vilistlased
Tervisenõukogu

  Otsing
Täppisotsing  

Hoolekogu koosolek 12.12.2017

Aeg: 12.12.2017 kell 18.00-19.30
Koht: Viimsi Keskkool
Osalejate arv: 11
Koosoleku juhataja: Piret Simmo
Protokollija: Kristiina Tamm

PÄEVAKORD:

1.Protokollija valimine
2. Päevakorra kinnitamine
3. Viimsi Kooli põhimäärus
4. Viimsi Kooli õppekava
5. Viimsi Kooli vastuvõtmiskord
6. Kohapeal algatatud küsimused

1.Protokollija valimine
Otsustati: protokollijaks valiti Kristiina Tamm.

2. Päevakorra kinnitamine

Otsustati: hoolekogu kinnitas koosoleku päevakorra.

3. Viimsi Kooli põhimäärus
Põhimääruse, õppekava ja vastuvõtmiskorra muudatused on tingitud Viimsi Kooli reorganiseerimisest põhikooliks. M. Felding tutvustas tööversioonis olevaid dokumente, milles hetkel on tehtud vormilised muudatused. Põhimäärusega ei reguleerita edaspidi arenduskogude moodustamist. Koolijuht kutsub edaspidi kokku kooli arengust lähtuvalt vajalikke töörühmi, kaasates erinevaid sihtgruppe või ainevaldkondi. Muudetavas põhimääruses on avatud aruteluks vanematekogu sisu ja vorm. Hoolekogu tegi ettepaneku arutada vanematekoguga seonduvat laiendatud hoolekogus, st koos vanematekogu liikmetega. Õpilasesinduse esindaja avaldas arvamust õpilasesinduse jätkumiseks põhikoolis. Vajadusel esitatakse täiendused. Õpilasesindus tegi ettepaneku, et soovib vaadata üle § 45.
Otsustati: Vanematekoguga seonduvat arutatakse järgmisel laiendatud hoolekogu koosolekul koos vanematekogu liikmetega. Hoolekogu toetab vanematekogu jätkamist.

4. Viimsi Kooli õppekava

Kooli õppekava põhineb riiklikul õppekaval. Õppekava muutmisel arutletakse koolipere ja kogukonnaga läbi sihtgrupiga seotud peatükid. Õppekavas on vajalik täiendada muutunud õpikäsitlust. Lapsevanematel on võimalik kooli kodulehel täiendavalt lugeda õppekava üldosa ja ainekavasid. Arvamusi saab esitada koolijuhile või juhtkonnale. E. Koitla püstitas teemaarenduseks küsimuse, kas Viimsi Koolil peaks olema mingi suund.
Otsustati: Hoolekogu võttis info teadmiseks.

5. Viimsi Kooli vastuvõtmiskord

Vastuvõtmiskorrast on välja võetud gümnaasiumiosa. Põhikooliga seotud muutused on läbirääkimisel Kooli pidajaga, sh e-keskkonna ARNO täiendav kasutamine.
Otsustati: Hoolekogu toetab e-keskkonna ARNO rakendamist kogu põhikooli ulatuses. Hoolekogu toetab kooli juhtkonna seisukohta, et klasside maksimaalne õpilaste arv on 24. HEV õpilase olemasolul klassis tähendab vähendatud õpilaste arvu (kuni -3) klassis, et oleks tagatud kaasava hariduse põhimõtted.

6. Kohapeal algatatud küsimused
Otsustati: Järgmine hoolekogu koosolek toimub 31.jaanuaril kell 18.00. Koosolekule on oodatud ka vanematekogu liikmed.