Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolipere
Juhtkond
Õpetajad
Tugispetsialistid
Halduspersonal
Klasside postiloendid
Vanematekogu
Õpilasesindus
Hoolekogu
Hoolekogu 2018/2019
Hoolekogu 2017/2018
Hoolekogu 2016/2017
Hoolekogu 2015/2016
Hoolekogu õppeaastal 2014/2015
Hoolekogu õppeaastal 2013/2014
Hoolekogu õppeaastal 2012/2013
Hoolekogu õppeaastal 2011/2012
Hoolekogude töökord
Vilistlased
Tervisenõukogu

  Otsing
Täppisotsing  

Hoolekogu koosolek 10.04.2018

Aeg: 10.04.2018 kell 18.00-19.30
Koht: Viimsi Keskkool
Osalejate arv: 21
Koosoleku juhataja: Piret Simmo
Protokollija: Anni Martin

Päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine, protokollija valimine;
2. Arvamuse andmine Viimsi Keskkooli põhimäärusele;
3. Arvamuse andmine Viimsi kooli õppekava üldosale;
4. Arvamuse andmine ainete õppekavadele.

1. Protokollija valimine
Otsustati: protokollijaks valiti Anni Martin

2. Arvamuse andmine Viimsi Keskkooli põhimäärusele
Viimis Keskkooli põhimääruse muutmine Viimsi kooli põhimääruseks. Ettekandja: Peeter Sipelgas.
P. Sipelgas tegi ülevaate põhikirja sisse viidud muudatustest. Muudatused olid pigem kosmeetilised, vähem sisulised:

 • põhiline muudatus, mis sisse viidi sisaldas sõna „keskkool“ asendamist sõnaga „kool“;
 • § 19 lõikes 2 asendus koostöö korraldajaks senine „õppejuhi“ asemel „HEV-koordinaator“.
 • „nõustamiskomisjon“ asendus „nõustamismeeskonnaga“.
 •  „kujundav hindamine“ asendus „õpet toetava hindamisega“.
 • gümnaasiumi osa lõpetamisega kadusid ainekavadest „vabaained“, säilisid „valikained“.
 •  täiendati õpilase puudumiste valikut seoses kooli esindamise üritustel osalemisega.

Hoolekogus arutati, kas senine kooskäimise sagedus – vähemalt kord kvartalis – jääb sellisena ka uude põhimäärusesse. Hoolekogu leidis, et selline kooskäimissagedus on mõistlik ja vajalik.
Tõstatati küsimus, kas kooli õppekeel peaks olema eesti keele kõrval ka inglise keel, et toetada valda elama tulevate välismaalaste laste haridust. Leiti, et hetkel ei ole seda teemat huvigrupid esitanud ning selliselt ei peaks põhikirja täiendama. Koolil ei oleks hetkel sellist suutlikkust ning koolile ei pea sellist lisakohustust praegu võtma. Inglise keelse õppe edendamise kõrval peaks siis mõtlema ka vene keelesele õppele kuna valla elanikest ca 25% on vene keelse emakeelega.
Leiti, et põhimääruses vajab ajakohastamist koolivaheaegade arv (neljalt viiele).
Kooli ümberstruktureerimisega samaaegselt peaks toimuma kooli uue arengukava koostamine (senine kehtib kuni 2018), kuid arengukavaga hakatakse intensiivselt tegelema pärast uue koolijuhi välja valimist ja kohale kinnitamist. Arengukava koostamise töögrupis esindab hoolekogu Piret Simmo, hoolekogu esimehena.
Otsustati: Viimsi keskkooli hoolekogu kooskõlastab Viimsi keskkooli põhimääruse muudatused.

3. Arvamuse andmine Viimsi kooli õppekava üldosale.
Ettekandjad Maarja Kütt.
Õppekavade täiendamise ja korrigeerimisega on viimastel kuudel kõvasti tööd tehtud. Lähiajal on oodata ka riiklike õppekavade muudatusi, mille valguses vaadatakse õppekavad uuesti üle.
Ka õppekavade osas on põhilised muudatused seotud mõistete täpsustamise ja asendmaisega ning üldise teksti korrigeerimisega, et dokument oleks lihtsam, loogilisem ja paremini loetavam. Sisulised muudatused on olnud järgmised:

 • Ainevaldkonna meeskonda on lisatud eestvedaja, kes on ühtlasi ka vastutaja ning tema koormust on 1 tunni võrra vähendatud, et oleks ressurssi sisuliselt ainevaldkonna meeskonda koordineerida ja juhendada.
 • Välja võeti „arenduskogu“ ning edaspidi toimuvad arendustegevused vastavalt vajadusele.
 • Muudetud on hindamist selliselt, et järelvastamiseks antav aeg (10 päeva) hakkab kehtima ajast, mil õpilane koolitöösse naaseb, mitte töö tegemise ajast. Samuti on ümber sõnastatud positiivse hinde ümbertegemise punkti eesmärgiga vähendada järelvastamiste koormust trimestri lõpul.
 • Sõnaline hindamine toimub nüüdsest ka 4. klassidele (seni 3. klassini).

Otsustati: Viimsi keskkooli hoolekogu kooskõlastab Viimsi keskkooli õppekava üldosa muudatused.


4. Arvamuse andmine ainekavade muudatustele.
Ettekandjad Merle Sepp ja Greta Ammer.

 • Ainekavadest muutus seoses riikliku õppekava muutusega ujumise ainekava maht ning õpitulemus. Ujumistundide arv kasvas algklasside osas (1.-3. klass) kokku 96 tunnile. Ning nüüdsest peab õpilane 3. klassi lõpuks suutma ujuda 200 m ning oskama end ka veest päästa. Sellest aastast on ujumistundides kaks kvalifitseeritud kehalise kasvatuse õpetajat, mis võimaldab erineva arenguga lapsi õpetada erinevates gruppides.
 • Inimeseõpetuse tundide raames läbi viidav KiVa programm hajutati 3 aasta peale ära.
 • Matemaatika õpekavva viidi sisse arvutiõpe.
 • Ajaloo ainekavas jätkuvad osad 8. klassile mõeldud tunnid 9. klassis (taasiseseisvumine ja II maailmasõda).
 • III kooliastme kohustuslik kirjandus jagati 3 klassi peale võrdselt ära.

7. klassidest oli sel aastal võimalik jagada matemaatikatunni grupid väiksemaks (ca 19 last grupis) – kolme paralleeli peale oli 4 matemaatikaõpetajat. Positiivset tagasisidet saadi sellele nii õpetajate kui õpilaste poolt ning sellega on plaanis õpetajate olemasolul kindlasti ka jätkata.
Arutati juba korduvalt tõstatatud teemat, kas õpilastele tuleks võimalikult varakult õpetada 10 sõrmega kirjutamist kui elementaarset ning ergonoomilist digikirjaoskust ning leiti, et seda peaks tegema arvutiõppe aine raames.
Samuti vajaks küberturvalisuse ja -hügieeni teemad tutvustamist iga kooliaasta alguses esimestes arvutitundides, et õpilased käituksid virtuaalmaailmas teadlikult, targalt ning oleksid teadlikud digivaldkonna ohtude ja riskidega.
Ainekavasid üle vaadates peaks kindlasti mõtlema ka mis on arvutiõppe tänapäeva vajadusetele ja tegelikkusega arvestav sisu. Viimsi kool on selles küsimuses riiklikust õppekavast rohkem pakkunud ning kindlasti tuleb pakkuda lisaks elementaarsetele baasoskustele ka reaalselt vajalikke digioskusi.
Käsitöö- ja tehnoloogiaaines on kombineerimine riiklikku õppekava kohane, st ühte suunda valides, tuleb läbida ¼ ulatuses ka teist suunda.
Otsustati: Viimsi keskkooli hoolekogu hoolekogu kooskõlastab Viimsi keskkooli ainekavade muudatused.

Arutati, millist tagasisidet sai jaanuaris vanematelt küsitud ettepanek alustada koolipäeva 8.45. Küsitlusele vasta ca 300 lapsevanemat, arvamused jagunesid pooleks, seega jäetakse ka uuel õppeaastal koolipäeva alguskellaaeg samaks (8.15). Küll aga võiks ja tuleks uue koolijuhi läbi mõelda, ning läbi analüüsida kas koolipäeva algusaja nihutamine on vajalik või mitte.

Arutati, kas tuleks korraldada kevadine vanematekogu koosolek. Leiti, et kuna koolipere on hetkel hõivatud kooliaasta lõpetamise ning ümberstruktureerimisest tuleneva täiendava koormusega, siis kutsutakse järgmine vanematekogu kokku sügisel.