Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolipere
Juhtkond
Õpetajad
Tugispetsialistid
Halduspersonal
Klasside postiloendid
Vanematekogu
Õpilasesindus
Hoolekogu
Hoolekogu 2018/2019
Hoolekogu 2017/2018
Hoolekogu 2016/2017
Hoolekogu 2015/2016
Hoolekogu õppeaastal 2014/2015
Hoolekogu õppeaastal 2013/2014
Hoolekogu õppeaastal 2012/2013
Hoolekogu õppeaastal 2011/2012
Hoolekogude töökord
Vilistlased
Tervisenõukogu

  Otsing
Täppisotsing  

Hoolekogu koosolek 28.08.2018

Aeg: 28.08.2018 kell 18.00-19.30
Koht: Viimsi Keskkool
Osalejate arv: 19
Koosoleku juhataja: Piret Simmo
Protokollija: Kristiina Tamm

Päevakord:
1. Protokollija valimine;
2. Uue koolijuhi tutvustus ja visioon, Aime Niidas;
3. Uue õppeaasta eesmärgid ja tegevused, Aime Niidas;
4. Kooli valmisolek 2018/2019 õppeaastaks, õppejuhid;
5. Klasside õpilaste arvu kinnitamine, õppejuhid, koolijuht;
6. Ülevaade hoolekogu tööst 2017/2018 õppeaastal, Piret Simmo;
7. Kohapeal algatatud küsimused.

1.Protokollija valimine
Otsustati: protokollijaks valiti Kristiina Tamm.

2. Uue koolijuhi tutvustus ja visioon
Uus koolijuht Aime Niidas tutvustas ennast, rääkis oma eelnevast töökogemusest ja läbitud koolitustest. Direktor selgitas oma visiooni Viimsi Kooli arendamisel ja suhestumise vajalikkust, kus kõige keskmes peab olema õpilane.

3. Uue õppeaasta eesmärgid ja tegevused
Viimsi Kool on saanud koolitusloa (alates 01.09.2018).
Eesmärgid uuel õppeaastal on korraldada rahulolu küsitlus kõigile huvigruppidele, viia läbi sisehindamine. Vaja on muuta arengukava (sel aastal muutus põhikooli- ja gümnaasiumiseadus), uuendada kodukorda ja korrastada kooli sümboolika sisu ja kasutust (ei ole plaanis teha uut logo, vaid muuta vana tähendusi).
Juhtkond soovib leida rohkem võimalusi, kuidas siduda huviharidust formaalharidusega – see tähendab mitmekihilist haridust ja toob endaga kaasa muudatusi hingamisjuhendis.
P. Simmo soovitas uute valikainete lisamise arutamiseks kaasata vanematekogu. Ühtlasi tegi ta ettepaneku, et Collegium Eruditionise juurde kaasataks lisaks kursuste juhendajatele ka aineõpetajaid.
Kooli tuleb innovatsiooniklass ja selle loomisega alustatakse sel õppeaastal. Kool peab vallavalitsusele tegema ettepanekuid, mida sinna oleks juurde vaja.
Suvel on koolis tehtud remonditöid (värviti seinad, renoveeriti veesein, remonditi katus v.a. basseini kohal, põrandad puhastati ja vahatati, spordiväljakud said uue katte). Klassiruumides vahetati välja projektorid (85) ja kool sai 224 uut arvutit ning saab veel sügisel 78 sülearvutit.
Koolis on 4 tarka tahvlit. P. Sipelgas ütles, et hetkel on vajadus rahuldatud. Plaanis on muretseda veel 11 interaktiivset tahvlit.

4. Kooli valmisolek 2018/2019 õppeaastaks
Hetkel on kõik õpetajad olemas. (Võiks olla lisaks üks matemaatika ja üks füüsika õpetaja). Hetkel õpilasi 1187. Direktor näeb vajadust, et õpetajate tööle värbamise kord võiks muutuda paindlikumaks/kiiremaks.
Kuna on ootus, et esimese kooliastmes on keeletunnid rühmatunnid, siis on selline muudatus ellu viidud.
Üldkoosolekud on septembris.

5. Klasside õpilaste arvu kinnitamine
Normpiir klassides on 24 õpilast. Suurendada on vaja neis klassides, kus on juba rohkem lapsi. Kõigis esimestes klassides on kuni 24 õpilast. Erivajadustega laste klass on Haabneeme kooli juures.
Otsustati: Hoolekogu kinnitas klassikohtade arvu 25-26 õpilaseni neis klassides, kus on vajadus. Ettepanek on , et kui õpilaste arv antud klassides väheneb, siis klassikohtade arv jääb 24-le, mitte ei suurene automaatselt. Kõik hääletasid poolt.

6. Ülevaade hoolekogu tööst 2017/2018 õppeaastal
Toimus neli tavapärast ja üks elektrooniline koosolek. Tähtsamatest ettepanekutest tuletas P. Simmo meelde järgnevad:
Hoolekogu toetab ARNO muutmist/kasutamist nii, et selle kaudu saaks esitada avaldusi kõikidesse klassiastmetesse astumise tarbeks (hetkel takerdunud seoses uue andmekaitse seadusega). Hoolekogu toetab seisukohta, et klassides ei oleks rohkem lapsi kui 24. HEV õpilase olemasolul klassis peab see number olema vastavalt vajadusele väiksem.
Ühtlasi teeb P. Simmo ettepaneku ka teistele Viimsi valla koolidele ARNO sarnaseks kasutuselevõtuks.
Selle õppeaasta hoolekogu paremaks töökorralduseks on hea teada ette plaane, et saaks planeerida, millal on vajadus koosolekute järgi. On hea, kui vajalikud materjalid saabuvad väikese ajavaruga.
Operatiivküsimusi võiks rohkem lahendada vanematekogu.

7.Kohapeal algatatud küsimused
P. Simmo juhtis tähelepanu graffitile kooli ees. See eemaldatakse veel enne kooli algust. Samuti juhiti tähelepanu sellele, et on vaja teha hooldustöid tualettruumides. Direktor lubas vaadata, kas saab teha enne kooli korda.
Hoolekogu märkis, et lisaks innovatiivsetele plaanidele võiks koolis pöörata tähelepanu ka kehalise aktiivsuse arendamisele. Ühine mure lapsevanematel ja õpetajatel on suusatunnid. Direktor arvas, et vanemad saavad sellele palju kaasa aidata. Hoolekogu tegi ettepaneku, et võiks arendada nn. virtuaalse turu, kus vanemad saaksid müüa nt. suuski, muid vahendeid ,ka koolivormi.
Õpetajate päeval tuleb innustada vanemaid tunde andma ja need ei pea olema tingimata ainetunnid. Hoolekogu võiks aidata mõelda välja õpetajate tunnustamise võimalusi.
Toitlustamine sellisel kujul muutub siis, kui tuleb uus hange.
Järgmistel koosolekutel soovib hoolekogu teada kooli turvalisuse teemadest: kas ja kuidas koolis on sellega tegeletud ja kui palju on kasu olnud kaameratest.
Lisaks on hoolekogul palve, et kool viiks raamatukogust välja ringide töö. Raamatukogu peaks olema koht, kus õpilased saavad keskenduda iseseisvale tööle ja lugeda, aga ringitöö toimumise ajal ei ole see võimalik.