Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolipere
Juhtkond
Õpetajad
Tugispetsialistid
Halduspersonal
Klasside postiloendid
Vanematekogu
Õpilasesindus
Hoolekogu
Hoolekogu 2018/2019
Hoolekogu 2017/2018
Hoolekogu 2016/2017
Hoolekogu 2015/2016
Hoolekogu õppeaastal 2014/2015
Hoolekogu õppeaastal 2013/2014
Hoolekogu õppeaastal 2012/2013
Hoolekogu õppeaastal 2011/2012
Hoolekogude töökord
Vilistlased
Tervisenõukogu

  Otsing
Täppisotsing  

Hoolekogu koosolek 04.12.2018

Aeg: 04.12.2018 kell 18.00 – 20.15
Koht: Viimsi kool
Osalejate arv: 11
Puudus: 1
Kutsutud: Aime Niidas
Koosoleku juhataja: Piret Simmo
Protokollija: Kadi-Liis Sams

Päevakord:
1. Protokollija valimine;
2. Viimsi kooli Fondi nõukogu töö tutvustamine 15 minutit, tutvustab Katre Eljas Taal;
3. Viimsi kooli Fondi nõukogu valimine 15 minutit, Piret Simmo;
4. Hoolekogule arvamuse avaldamiseks: Viimsi kooli kodukord(uuendatud) - eelnõu, tutvustab Aime Niidas, 20. min;
5. Hoolekogule arvamuse avaldamiseks: Viimsi kooli arenguvestluste kord - tutvustab Aime Niidas, 20 min;
6. Ülevaade Kooli sisehindamise aruandest, Aime Niidas,20 min;
7. Vanematekogu koosoleku aeg ja päevakord- planeerimine,15. min;
8.Kohapeal algatatud teemad.
 

Kokkuvõte:
1.Protokollija valimine;
Otsustati:
Protokollijaks valiti Kadi-Liis Sams.

2. Viimsi Kooli Fondi (edaspidi: VKF) tööd tutvustab Katre Eljas Taal. VKF asutati 2001.aastal. Töö VKF nõukogus on vabatahtlik ehk tasustamata töö ja nõukogusse võib kuuluda 3-5 liiget. VKF juhatus valitakse kaheks aastaks. Juhatuse töö on tasustatud. VKF kaudu on rahastatud erinevaid peamiselt õpilastega seotud tegevusi, näiteks erinevate ürituste rahastamine – laulu- ja tantsupidudega seotud projektid, Keskkooli lõpuball, jm üritused. VKF kaudu liiguvad eelkooli tasud ja koolivormi tellimise tasud. Varasemalt tegeles fond ka huvihariduse korraldamisega ning sai tulusid kooli ruumide väljarentimisest. VKF kaudu tehtavad projektid ja fondile laekuvad summad on aasa aastalt vähenenud.
Kristiina Kägu teeb ettepaneku luua võimalus vilistlasfondi loomiseks, kuhu inimesed saaksid teha eraisiku annetusi ja millelt on võimalik tulumaksu osa tagasi saada. Vilistlasfondi eesmärk on anda võimalus vilistlastele kui oma kooli patriootidele panustada kooli arengusse ja midagi koolile nö tagasi anda. Välismaal on sellised vilistlasfondid väga populaarsed ning see võiks pakkuda leevendust ka fondi vajaliku rahastuse osas.
Otsustati:
Viimsi Kooli Fond jätkab oma tegevust aga peab leidma uusi tegevusväljundeid, kus fondi aktiivsus saaks kaasa aidata kogu kooli arengule. Samuti vajalik leida uusi mooduseid laekumiste suurendamiseks. Vajadusel kaasab fond oma tegevuste mõtestamisse Viimsi kooli hoolekogu liikmeid ja vilistlaste esindajaid. Laiemateks aruteludeks on sobilik kaasata ka vanematekogu, kuna siis on kaasatuid rohkem ja ideid, millega nii fondi kui kooli arenguteks võiks tulla rohkem.

3. Viimsi kooli Fondi nõukogu valimine
Viimsi Kooli Fondi nõukogusse kutsuti kandideerima inimesi Viimsi teataja kuulutuse kaudu. Kandideerijaid on kokku kolm: Mati Mätlik, Kairy Nahkur ja Marge Tammiste.
Mati Mätlik ei osale koosolekul kuid ta on kirjalikult kinnitanud oma soovi kandiseerida VKF nõukogusse. Kairy Nahkur ja Marge Tammiste tutvustasid ennast ja oma mõtteid kuidas fondi tööd paremaks muuta. Hoolekogu tegi ettepaneku VK tegevuse paranedes kaasata nõukogu töösse ka õpilaste esindaja ja Viimsi kooli vilistlaste esindaja. Hoolekogu tegi tähelepaneku, et Viimsi kooli fondi nimi tuleb ära muuta, sest ametlikus nimes on veel Keskkool sees.
Otsustati:
Kinnitada Viimsi kooli Fondi nõukogu liikmeteks Kairy Nahkur, Marge Tammiste ja Mati Mätlik.

4. Hoolekogule arvamuse avaldamiseks:
Viimsi kooli uuendatud kodukorra tutvustus.
Viimsi kooli direktor Aime Niidas tutvustab hoolekogule muudatusi. Ettepanekud, mille osas palus hoolekogu täpsustada järgmisi punkte
4.1. punkt 1.2 mõistele „lapsevanem“ lisada kohe esimeses kohas laiendina „või seaduslik esindaja“, nii ei pea hiljem enam täpsustama, keda lapsevanema all mõeldaks.
4.2. Täpsustada p 3.2.2. Õpilane ei saa tagada kõigi kaasinimeste turvalisust, me saame eeldada, et õpilane vastutab eelkõige selle eest, et tema käitumine oleks kaasinimestele turvaline.
4.3. punkt 3.2.9 täpsustada teist lauset: Nutiseadmeid võib kasutada tunnitööks. Sellisel juhul kehtestab nutiseadmete kasutamise reeglid aineõpetaja.
4.4. punkti 6.6 juures teeb hoolekogu ettepaneku, et juhul kui õpilane lahkub koolist õppepäeva jooksul peab olema fikseeritud ka kuidas peab olema sellesse kaasatud lapsevanem.
4.5. punkti 14.5 täpsustada juba eelmises vanematekogus arutatud teemaga ja lisada et lisaks koolivormile või koolivormi elemendile on lubatud kanda koolivormiga sarnaseid esemeid, sh pidulikel juhtudel (valge pluus, must lühike seelik, mustad püksid) või akadeemilist riietust.
4.6. Garderoobi korra tagamisse soovitab hoolekogu kaasata ka õpilasi.
4.7. Ülejäänud tehtud parandustega otsustas hoolekogu nõustuda.

5. Hoolekogule arvamuse avaldamiseks:
Viimsi kooli arenguvestluste kord
Hoolekogu teeb ettepaneku muuta arenguvestluse läbiviimise lapsevanematele ja õpetajatelekohustuslikuks. Õpetajal on kohustus viia läbi õpilasele arenguvestlus .ja kaasata lapsevanem. Kooli kodukorraga reguleeritakse neid suhteid, mis toimuvad koolis ning kui kodukorras on fikseeritud, et see reguleerib ka lapsevanamate käitumist (kodukorra p 1.2), siis tuleks seada kohustused ka lapsevanematele. Arenguvestluses osalemine võiks olla selline lapsevanema poolne kohustus, mis loob eeldused lapse arenguks ning lapsevanema kaasatus arenguvestluses on kindlasti oluline. Samuti on oluline, et klassijuhatajad neid arenguvestlusi regulaarselt ka läbi viivad.
6. Ülevaade Kooli sisehindamise aruandest, Aime Niidas
Piret Simmo palub täpsustada, milles seisneb Viimsi kooli andekate laste tugisüsteem, mille loomisest sisehindamise aruandes kirjutatakse. Õpetaja töö andekatega kas teaduskoolis osalemiseks või olümpiaadil osalemiseks on eritöö. Andekus on samamoodi erivajadus ja vajab sihipärast ja planeeritud arendamist. Kool peaks leidma võimalused tasustada õpetajate töö (õpilase õpetamisel) aineolümpiaadil osalemiseks. Tänapäeval tehakse õpetajatele kursuseid, ülikoolide juures, kus õpetatakse õpetajaid olümpiaadideks ettevalmistamisel. Seega peaks kool toetama ka õpetajate täiendamist seoses andekate laste õpetamisega. Meie kõigi huvides on, et Viimsis toetataks andekate laste arengut ja, et see oleks ka nähtav ja arusadav tegevus, et andekate laste vanemad ei tunneks survet neid linna koolidesse panna. Andekus on hariduslikuerivajaduse (HEV) üks vorme ja sellisena tuleks sellega koolis ka kindlasti süsteemselt tegeleda HEV-süsteemi kaudu.

7. Kohapeal algatatud teemad.
Liina Mugu teeb kolm ettepanekut:
7.1. Panna hääletusele hoolekogu sh esimehe kohustus mitte tegeleda ja koormata hoolekogu PGS, Viimsi kooli põhimääruses ja Viimsi Valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökorras sätestatud pädevusi ületavate teemadega.
Kristiina Kägu täpsustab: kas me paneme hääletusele, et hoolekogu esimees peab lähtuma oma töös PGS, Viimsi kooli põhimääruses ja Viimsi Valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökorrast?
Toimub hääletus: üks on erapooletu, kümme on poolt.

7.2. Panna hääletusele keelata hoolekogu liikmetel, sh esimehel, ainuisikuliselt, ilma hoolekogu kõikide liikmete kirjaliku nõusolekuta, esindada hoolekogu mistahes vormis.
Toimub hääletus: kaks hoolekogu liige on poolt, üks hoolekogu liige on erapooletu, kaheksa hoolekogu liiget on vastu.
Liina Mugu palub protokollida oma eriarvamuse ning vastuseisu.

7.3. Panna hääletusele Viimsi Keskkooli hoolekogu meiligrupi koosseis:
 Hoolekogu liikmed;
 Kooli pidaja;
 Kooli juht.
Piret Simmo selgitab hoolekogule, et hea tava kohaselt on hoolekogu meililisti seni kuulunud vaid need inimesed, kes on vallavalitsuse korraldusega kinnitatud hoolekogu liikmeteks. Kooli pidaja on nagunii listis olemas (tema esindaja on hoolekogus) ja seni on kõikidele kooli direktoritele saadetud valdav osa hoolekogu meilivahetusest, sh kindlasti kõik otsused, mida hoolekogu on teinud a arvamused, mida hoolekogu on andnud.
Toimub hääletus: kolm hoolekogu liiget on direktori lisamise poolt, kaheksa on direktori lisamise vastu.

8. Vanematekogu koosoleku aeg ja päevakord – päevakorra punkt jääb koosolekul käsitlemata, sest aega on kulunud väga palju. Lepitakse kokku, et seda teemat arutatakse meilivahetuses.